fredag 15. juli 2016

Økonomisk press på trossamfunn

Vil frata trossamfunn penger hvis de ikke aksepterer homofili og kvinnelige prester?

Det har vært en politisk diskusjon i Norge på forsommeren omkring kirkeskatten.  I Norge betaler alle skatteytere en kirkeskatt som skal finansiere Den Norske Kirke.  Personer som ikke tilhører denne kirken, skal få sin skatt tilbakebetalt til det tros- eller livsynssamfunn man tilhører (den største mottageren etter DNK er Human-Etisk Forbund).  Denne tilbakebetalingen omtales vanligvis som "statsstøtte til trossamfunn," men er altså ikke statsstøtte, men tilbakebetaling av kirkeskatt.  Flere politikere, særlig på venstresiden i politikken, har sett seg lei på at trosfriheten tillater mennesker å tro ulikt både om homofili og kvinnelige prester.  Nå vil de tvinge trossamfunn til å følge deres overbevisning ved å nekte å tilbakebetale kirkeskatt til trossamfunn som ikke tror slik disse politikerne gjør.  I første omgang rettes nå skytsen mot muslimske trossamfunn, men den samme retorikken er tidligere benyttet mot frikirker i Norge.  Dette er uten tvil en del av den økende motstand mot bibelsk tro som bare vil tilta i årene som kommer.  Bibelen forteller oss at vi vil bli forfulgt, og at denne forfølgelsen vil øke i endetiden.  Frem til i dag har denne "forfølgelsen" i hovedsak vært verbal.  Det har vært latterliggjøring, utskjelling, stigmatisering, uthengning og karrikering.  Nå ser man også på muligheten for økonomiske sanksjoner.  Les gjerne nyhetsmelding her.

onsdag 13. juli 2016

Drep gamle og syke eller betal bot !!??

Et katolsk pleiehjem fikk nylig en bot på kr 56.000,- for å ha nektet en lege å utføre aktiv dødshjelp på en av beboerne. Dette skjedde i Belgia og familien gikk til sak mot pleiehjemmet, som altså ble idømt en bot på 6.000,- EURO. Dette er helt utrolig. Først tillater man at eldre/syke kan avlives, deretter bøtlegger man dem som ikke vil tillate at det skjer på deres pleiehjem. Er det denne veien den vestlige verden går? Respekten for menneskelivet er en av de ting som vi ser har endret seg i de siste tiår.  Først med legalisering av abort i den ene enden av livet, deretter aktiv dødshjelp i den andre enden av livet.  Gjennom slike handlinger setter man seg selv i Guds sted, og bestemmer over liv og død.  Å opphøye seg selv på denne måten er en del av de tegn vi ser i endetiden.

lørdag 9. juli 2016

David Wilkersons profeti om endetiden

Det er over 40 år siden den kjente forkynneren David Wilkerson kom med profetien vi har gjengitt nedenfor, men den er ikke mindre aktuell i dag:

Forbered dere på forfølgelse.
l april 1973 fikk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. 3 mnd. senere offentliggjorde han denne visjo­nen. De følgende punkter er hentet fra et lydbånd fra David Wilkersons budskap. Budskapet er en alvorlig advarsel om at en forfølgelse står for døren, — en intens forfølgelse som vil komme over alle åndsfylte kristne. Vi må være forberedt på å bli hatet, forkastet, latterliggjort eller utsatt for annen ondskap.

Det er fem grusomme hendelser som vil komme til å ram­me Amerika og hele verden forøvrig:

A. Verdensomspennende depresjon
som er forårsaket av økonomiske kriser. Det er nå bare noen få velstandsår tilbake, — noen få år av overflod. Da vil det komme en økonomisk depresjon hvis omfang vi ikke kan fatte. Det vil begynne i Tyskland og spre seg til Japan og USA. Konserner vil gå konkurs, og kirker og misjons­organisasjoner vil komme i store vanskeligheter.

Vi trenger til i de følgende gode år å forberede oss for en omfattende økonomisk krise. Pass derfor på at din øko­nomi er iorden for å kunne tåle de kommende harde tider.

B. Naturen har veer.
Overnaturlige tegn og forandringer og verdensomspen­nende ulykker er naturens veer som blir hyppigere og mer intense ettersom vi nærmer oss opprettelsen av Guds kon­gedømme her på jorden. Jordskjelv, hungersnød (især i Kina, India og Russland). Verdens matforråd vil reduseres kraftig. Kosmiske stormer, tornadoer, haggelstormer, orka­ner og flodbølger vil komme i et slikt omfang at hele men­neskeheten må innrømme at denne verden er under en over­naturlig makt.

C. En flod av smuss og en dåp i elendighet i USA.
Pornografiske filmer vil bli vist på TV som nattprogram. Aviskjosker vil flyte over av ubeskrivelig smusslitteratur, og det vil bli tillatt pervers seksualundervisning i skolene.


Det vil en tid se ut for at denne smussbølge vil snu seg, men plutselig vil Satan øse ut en flod av råttenskap, råhet og smuss fra Helvete.

D. Opprør i hjemmene.
Det nye og altoverveldende ungdomsproblem i verden vil bli barns hat til sine foreldre. (Matt. 10,36) De unge vil ikke komme på talefot med sine foreldre, — de vil forråde dem, forakte dem, bedra dem og føre dem bak lyset. Dette opprøret vil bli verre enn narkotika, seksuelle utskeielser og alkohol. En nylig rapport om 5 tusen tenåringer i 12 store byer i USA viser at 45 % allerede hatet sine foreldre.

E. Forfølgelsesraseri mot alle som virkelig elsker den Herre Jesus Kristus
Joh. 15,18—20. Matteus 10,21—25.

Denne forfølgelse vil skille de sanne troende fra de falske. Det vil fremdeles være de som taler i tunger, men tjener Satan. Øksen ligger allerede ved foten av treet. Matt. 3,10. Hveten vil bli skilt fra klinten. Det er altfor mye synd i ånds-
fylte kretser. Alle som lever med Gud i Jesus Kristus skal lide forfølgelse. Tim. 3,12.

onsdag 6. juli 2016

EU - Dyrets forløper ?

Vi gjengir her en kommentar på dette emnet, skrevet av Bjørn Olav Hansen for flere år siden, men ikke mindre aktuell i dag:


For de som leser sin Bibel, burde det ikke komme som en overraskelse at det nå snakkes om en Middelhavsunion. Men det burde få oss til å våkne! 13. juli i 2008 kom ledere for over 40 nasjoner, som representerer over 750 millioner mennesker, sammen i Paris for å drøfte en union for middelhavslandene og EU. Dette er en fortsettelse av EUs Barcelona-prosess fra 1995.
 

Bibelen sier at Romerriket en dag skal gjenoppstå og danne en plattform for Antikrist, og en union rundt Middelhavet minner unektelig mye om det gamle Romerriket.
 

Det siste verdensriket før Jesus kommer igjen, kalles blant annet for Dyret, og bygger på og har tatt opp i seg alle de syv tidligere verdensrikers kulturer og sivilisasjoner. Vi leser om dette i både Daniels bok og i Åpenbaringsboken. I Åp 13,1-4 leser vi:
"Så sto jeg på sanden ved havet. Og jeg så et dyr stige opp fra havet. Det hadde sju hoder og ti horn, og på hornene hadde det et bespottelig navn. Dyret jeg så var som en leopard. Føttene hans var som føttene på en bjørn, og munnen som munnen på en løve. Dragen ga ham sin kraft, sin trone og stor makt. Og jeg så et av hodene hans, som om det var blitt dødelig såret, og hans dødelige sår ble legt. Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret. Så tilba de dragen som ga makt til dyret. Og de tilba dyret og sa: Hvem er som dyret? Hvem er i stand til å føre krig mot ham?"
 

Dyret har munn som en løve, og Løven er i følge Dan 7, Det babylonske verdensriket. Vi leser vider at Dyret har føtter som en Bjørn, og Bjørnen er i følge Dan 7, Det greske verdensriket. I følge Åp 17,11 eksisterte dette Dyret også tidligere som et av de syv historiske verdensrikene, men så forsvant det og opphørte å eksistere. Bibelen sier det slik: "Dyret som var og ikke er mer." Men her - i Åp 13 kommer Dyret på banen igjen, og nå som det siste verdensriket før Jesus kommer igjen, og dette riket kan bare være Romerriket som gjenoppstår som et 10 maktsforbund. "
"Dyret som var og ikke er, det er selv det åttende, og også en av de sju, farer bort til undergang." (Åp 17,11)
 

Daniels bok sier det samme som Åpenbaringsboken. Begge disse profetiske bøkene sier at Romerriket skal eksistere som det siste verdensriket før Jesus kommer igjen.
Romerriket som en gang eksisterte på jorden i historisk tid, skal gjenoppstå som et handelsmarked rundt Middelhavet, og da eksistere som et 10 statsforbund. Dette ser vi av Åpenbaringsboken som taler om Dyrets 10 horn som har kroner på, noe som viser at disse er i regjeringsposisjon. Vi ser det også av Åp 13,3-4 som viser at Romerriket var, forsvant og gjenoppstår. Dette er symbolisert ved at ett av Dyrets hoder får et banesår, men det dødelige såret blir legt, noe en hel verden forundrer seg over. Legg også merke til at folk begynner å tilbe Draken fordi han hadde gitt Dyret makt. Det nye Romerrike vil være et rike med satandyrkelse og okkultisme, noe vi ser skje gjennom fremveksten av New Age.

Fra 1992 vil EU, som bygger på Romatraktaten av 1957, være å regnes som Europas forente stater. Det har vært min personlige overbevisning at EU er forløperen for at Dyret (Romerriket) skal gjenoppstå. 10 statsforbundet som Frankrikes president, Nicolas Sarkozy nå er drivkraften bak, vil mest sannsynlig ligge innenfor det området som hovedsakelig var dominert av fem stater i Vest-Romerriket og fem stater i Øst-Romerriket. Det ville ikke forundre meg om vi snart hører at hovedsetet for dette veldige handelsmarkedet skal flyttes fra Brussel til Rom, som vil ligge mer i sentrum av Dyrets Rike.

fredag 1. juli 2016

Masseødeleggelsesvåpen

Lukas 21:26 sier: "Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himmelens krefter skal rokkes." Ordet som benyttes i originalteksten for himmelen er ordet "Uranos." Uran eller uranium er det grunnstoffet som atombombene lages av. I 2006 ble det produsert 39.444 tonn med uran. I 2013 var dette økt til 59.370 tonn. Økningen er i hovedsak knyttet til kraftproduksjon ved atomkraftverk. I dag har man langt mer effektive atomvåpen enn bombene som ble sluppet over Japan i avslutningen av 2. verdenskrig, og som skapte de enorme lidelsene der. Les her gjerne også Åpenbaringen 13:13. Mer om dette får du i boken "55 Endetidstegn."