tirsdag 30. november 2021

Velsignet advent og god jul

Hver gang du sier årstallet vi befinner oss i, har du henvist til Jesu fødsel. Denne fødselen har preget hele verden, den har formet nasjoner og lovverk.  Men fremst av alt har den gitt håp og frelse til mennesker.

Jeg har tidligere skrevet flere andakter og artikler om jul og Jesu fødsel.  Det hadde vært hyggelig om du ville lese litt på disse nå i jula.   

Uansett så ønsker jeg en en velsignet feiring av Jesu Kristi fødsel.

1. En krybbe - to barn ?
2. I dag er det født dere en frelser 
3. Ble Jesus født i en stall?
4. Ble Jesus født 4 år før Kristus?
5. Ble Jesus født i julen?
6. Ble de vise menn ledet av en stjerne?
7. Vise menn - eller ikke? 
8. Josefs jul
9. Nissen eller Jesus
10. Tre ulike nissetradisjoner 
 

onsdag 24. november 2021

Esperanto- Bibel ?

Et glimt fra min bibelsamling 15: Språket Esperanto er et konstruert språk, som ikke har utgangspunkt hos en nasjon eller folkegruppe, slik andre språk har.  Hensikten med å konstruere et nytt språk var å skape et fellesspråk for alle, slik at man kunne kommunisere på tvert av kulturelle og språklige barrierer.  I 1931 utgav Det britiske og utenlandske Bibelselskap i samarbeid med Det skotske Bibelselskap en egen oversettelse av Bibelen på Esperanto. 

Jeg hadde gleden av å overta denne Bibelen etter en annen predikant, dermed har den funnet sin plass i min bibelsamling. 

Det var en jøde som i 1887 lanserte en grammatikk og ordliste på språket han kalte «Lingvo Internacia».  Kort tid etter lanseringen ble språket omtalt som «Esperanto», siden han utgav publikasjonene under pseudonymet «Doktoro Esperanto».  Den polske jøden, Ludwik Lejzer Zamenhof, ønsket at esperanto skulle bli et verdensspråk som man kunne lære seg i tillegg til morsmålet.  Han mente at mangelen på et slikt fellesspråk var en av årsakene til krig og fiendskap mellom nasjoner. 

På begynnelsen av 1900-tallet fikk språket en viss utbredelse og vokste i bruk, men har hatt mindre utbredelse de senere tiår.  Man regner i dag med at ca 2 millioner mennesker snakker esperanto.  Det finnes også familier som bruker esperanto som morsmål.  Heldigvis kan disse også lese Guds ord på esperanto.

mandag 22. november 2021

Tilpasset Bibelen etter sin egen lære

 

Et glimt fra min bibelsamling 14: På 50-tallet begynte Jehovas Vitner (JV) å utgi sin egen versjon av Bibelen.  De første årene var denne kun tilgjengelig på engelsk, men ble etter hvert oversatt til andre språk.  I dag opplyser JV at deres bibeloversettelse er den som finnes på flest språk – det skyldes selvfølgelig at andre land oversetter fra grunntekstene, og ikke fra en tidligere oversettelse gjort på et annet språk.

I min samling har jeg både den første utgaven på norsk, som kom i 1996, og de senere revisjonene av denne oversettelsen.  Jeg har også flere av de engelske utgavene, og en spansk.

Hvordan vurderer jeg så denne bibelutgaven?  Vel, det gjøres best ved å sitere fra «Den lille Bibel» i JVs «Ny verden oversettelsen av De Hellige Skrifter».  For i Johannes 3:16 står det i deres Bibel: «For Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.»

Her ser vi et meget godt eksempel på hvordan JV har tilpasset sin oversettelse av Bibelen til deres lære – og ikke motsatt.  Min understrekning viser hvor man har gjort dette.  For det første har man puttet inn i teksten at man må vise tro, altså gjerninger, for å få evig liv.  Man har også fjernet fortapelsen og byttet det ut med tilintetgjørelse, siden JV fornekter fortapelsens mulighet.

Dette er bare et eksempel på hvordan JV har tilpasset sin «Bibel» til en lære som ikke er bibelsk.  Jeg skriver da «Bibel» i anførselstegn, siden det ikke er en korrekt oversettelse av de hebraiske og greske tekstene.  Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter er derfor ikke en Bibel som bør benyttes av den som ønsker å lese en norsk oversettelse av den opprinnelige Bibelen. Men det er interessant å ha den i min bibelsamling.

mandag 15. november 2021

Bibler etter forkynnere

 Et glimt fra min bibelsamling 13: Noen av de Biblene jeg setter mest pris på i min bibelsamling er «arvegods» etter mennesker som har stått i en tjeneste som forkynnere.  De skulle jeg gjerne hatt flere av i samlingen. Har du noen å gi bort, så sier jeg takk :-)


 
En av de første jeg fikk var Bibelen etter pastor Aasbryn. Jeg har flere både bibler og testamenter som jeg fikk av hans adoptivdøtre.  Her er jeg så heldig at jeg også har bibelen til hans ektefelle, Wilhelmina Berntsen, og hennes to døtre Ruth og Dina. 

 En annen Bibel jeg har er en etter min fars onkel, Jens Haaø fra Kristiansand.  Han reiste på «frie kallelser» som det gjerne heter.  Familien kan fortelle at det slett ikke var enkelt, og at de ofte hadde en vanskelig økonomisk situasjon.  Det var ikke bare enkelt å være en Herrens tjener i tidligere tider.

 Så har jeg også fått flere testamenter og en Bibel etter sokneprest Steinar Solbakken.  Han var en godt likt prest i sin mangeårige tjeneste på Gjøvik.  Hans bibler fikk jeg i gave fra hans enke. 

 Disse biblene er kanskje ikke så spesielle i seg selv, men det som gjør dem verdifulle for meg i min samling er at de har blitt brukt av Herrens tjenere i tjenesten for Gud.  De har blitt brukt i utleggelsen av Skriften for menigheter og forsamlinger rundt om i Norge.  Det er mer enn verdifullt.

fredag 12. november 2021

Hong Kong Bibelen

 Et glimt fra min bibelsamling 12: Et av de land hvor det har vært straffbart å eie en Bibel, er Kina.  I mange år var Hong Kong et senter for bibelsmuglingen inn i det strengt kommunistiske landet.  Det er også mange nordmenn som har passert grensen mellom Hong Kong og Kina med bagasjen full av bibler. 


 I dag har Hong Kong blitt innlemmet i Kina, men i 156 år var området under britisk styre, før Kina igjen overtok i 1997 etter en avtale med Storbritannia.  I den britiske perioden ble det utgitt en Bibel med kommentarer, som er blitt kjent under navnet «Hong Kong Bibelen».  Utgiveren var britisk, men den er trykket i Hong Kong på kinesisk.  Min utgave er trykket i 1958. Den var opprinnelig beregnet på befolkningen i Hong Kong, men ble også smuglet inn i fastlandskina.

torsdag 11. november 2021

Læstadiansk Bibel

 Et glimt fra min bibelsamling 11: Noen ganger kommer man over noen private bibelutgaver, slik som dette Nytestamente utgitt av Elvebakken Læstadianske menighet.  Det er en egen oversatt tekst fra litt andre kilder enn de øvrige norske bibeloversettelsene.


 Mitt eksemplar er altså et opptrykk av det opprinnelige Nytestamentet som ble utgitt i 1960.  De første utgiverne var Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK) og Hauges venner.  Det er oversatt fra Tishendorfs utgave av Det Nye Testamentet på gresk.  Oversetter er A. Bentzen. 

 Som nevnt finnes der flere slike private nytestamenter og bibler.  Et av de mest kjente er Erik Gunnes’ testamente, fra 60-tallet.  Også dette testamentet har jeg fått i gave til min bibelsamling.  En annen som utgav sin egen oversettelse av Det Nye Testamentet var teologen Johan Lyder Brun.  Dette testamentet kom i 1945.  Men både før og etter har det blitt utgitt egne oversettelser både av NT og hele Bibelen.

onsdag 10. november 2021

Norske krigsbibler

 Et glimt fra min bibelsamling 10: Under krigen ble det utgitt egne norske bibler og nytestamenter for nordmenn bosatt i Storbritannia.  Dette er kanskje en del av krigshistorien som ikke er med i de mange historiebøkene som handler om krigen og nordmenn i England på denne tiden.


 Mitt eksemplar av denne bibelutgaven er utgitt i 1943.  Den er trykt i London og utgitt av «Det Britiske og Utenlandske Bibelselskap» - samme bibelselskap som på 1800-tallet hjalp Norge med å få sine første nytestamenter og bibler. 

 Inne i Bibelen er det trykt følgende tekst: «Denne utgaven av Bibelen er etter avtale med den kongelige norske regjering, besørget utgitt av Det Britiske og Utenlandske Bibelselskap i London i 1943. Utgaven er i et antall av 10.000 eksemplarer framstillet ved reproduksjon av Det Norske Bibelselskaps utgave av 1930».

 Som de fleste av biblene i min bibelsamling, har jeg også fått denne bibelen i gave.  Det som er morsomt med mange av biblene, er at det ofte er en hilsen i dem.  Denne Bibelen har blitt gitt i gave av soknepresten i Karasjok, som da også hilser med Hebr 4:15-16.  Trolig er den da gitt til Bjørg Aronsen i Honningsvåg.  Hennes fødselsdato, dåpsdato og konfirmasjonsdato er innført med samme håndskrift som sokneprestens hilsen.

tirsdag 9. november 2021

Bibler til Sovjet

 Et glimt fra min bibelsamling 9: Som mange kjenner til var det ikke lett verken å få tak i eller å eie en Bibel i det kommunistiske regimet i Sovjet.  Bibler var mangelvare, og flere kristne fra vesten smuglet Bibler inn i vårt naboland.  Det var et enormt behov for bibler. 


 Før oppløsningen av Sovjetunionen fikk jeg offisiell tillatelse til å innføre noen få eksemplarer av russiske bibler.  Biblene jeg formidlet til russiske menigheter var et par kasser med bibler jeg selv hadde fått i gave.  I tillegg til disse, ble det også delt ut bibler blant russiske sjøfolk som besøkte norske havner.

 Med hjelp av det som den gang het «Norsk Misjon i Øst» (tidligere Misjon bak jernteppe, og nåværende Stefanusalliansen), fikk jeg trygge adresser som jeg kunne sende biblene til.  Kun to bibler til hver menighet.  Men jeg beholdt en av dem selv, og den har sin plass i min bibelsamling. 

mandag 8. november 2021

Jubileumsbibel fra Madagaskar

 Et glimt fra min bibelsamling 8: I 1985 feiret man at det var 150 år siden den første bibeloversettelsen ble publisert på Malagsy, Madagaskar.  Dette er tidligere enn Norge fikk sin første helnorske bibeloversettelse. I anledning jubileet ble det trykket opp et begrenset antall av den første bibelteksten fra 1835.


 Jeg har vært så heldig å fått en av disse i gave.  Opprinnelig ble mitt eksemplar gitt som en gave til Geir Gundersen i Det Norske Bibelselskap fra Malagasy Bible Society, men etter hvert fant den altså veien til min bibelsamling.  Dette er en reprint av bibelutgaven fra 1835.

fredag 5. november 2021

Den eldste Bibel i min samling, 1759

 Et glimt fra min bibelsamling 7: En bibeloversettelse som har preget særlig den engelsktalende verden, men også store deler av verden for øvrig, er den engelske King James Bibelen.  Jeg har mange utgaver av denne, men den eldste er fra 1759.

 Jeg har tidligere i serien om min Bibelsamling fortalt om hvordan jeg fikk rote litt rundt i kjellerlageret til en av bokhandlerne i bokbyen Tvedestrand, byen som for øvrig er min fødeby og stedet hvor jeg vokste opp.  Etter å ha funnet en meget interessant skatt, fikk jeg denne King James Bibelen gratis av innehaveren på grunn av noen skader på omslaget.  Han visste nok ikke hva han ga meg :-)

 Kong Jakob (Charles James) var den første kongen som regjerte over både England, Skottland og Irland. Han var en populær monark i Skottland, men ikke like populær i England.  Likevel har hans ettermæle vært knyttet til den viktigste bibeloversettelsen i engelsk historie.

 Den første utgaven av King James Bibelen kom i 1611 etter at kongen i Storbritannia hadde utpekt 54 personer som startet oversettelsesarbeidet i 1604.  Det var den kongelige boktrykkeren Robert Barker som stod for trykkingen.  King James Bibelen var den tredje bibel som forelå i engelsk språkdrakt.  De to tidligere oversettelsene hadde ifølge puritanerne i Den Anglikanske Kirke en del problemer som nå ble løst med oversettelsen i 1611.

King James Bibelen har ikke bare vært den mest populære bibeloversettelsen på engelsk gjennom flere hundre år, den har også hatt stor innflytelse på det engelske språket. Den har et poetisk språk som kan oppleves som gammeldags for dagens lesere, men King James Version er fortsatt en av de mest solgte bibeloversettelsene blant engelsktalende.

 I moderne tid har også denne engelske oversettelsen blitt oversatt til andre språk, bl.a. norsk.  Den norske utgaven kom i 2003 (må ikke forveksles med «Bibelen – Guds Ord» som er oversatt fra samme tekstene som King James).

torsdag 4. november 2021

Skandalebibelen

 Et glimt fra min bibelsamling 6: I et misforstått forsøk på å gjøre Bibelen mest mulig tilgjengelig for det moderne menneske, har flere oversettere gjort bibelteksten urett ved å enten fortolke mer enn oversette, eller også tilpasse teksten til dagens politiske oppfatninger.


 Da Det Danske Bibelselskap kom med sin folkelige utgave i 2020, ble det ramaskrik.  Kanskje først og fremst fra en rekke Israelvenner og tilsvarende organisasjoner.  Årsaken til dette opprøret var at oversetterne hadde utelatt ordet «Israel» fra sin oversettelse.  Dette ble oppfattet som et politisk valg, og antisemittisk.  Oversetterne begrunnet dette med at dagens Israel ikke er identisk med det bibelske Israel.  Men ingen land er identiske til hva de var for flere tusen år siden.  Heller ikke Egypt er identisk – likevel beholdt man navnet på andre land, bl.a. Egypt.  Dette viste en forskjellsbehandling av Israel i forhold til andre nasjoner.

 Det Danske Bibelselskap tok til seg kritikken og i andre opplag av denne oversettelsen tok man inn igjen «Israel» flere steder i teksten, dog ikke alle steder.  Førsteutgaven ble fort utsolgt, men via kjente fikk jeg kjøpt et brukt eksemplar av denne «skandalebibelen». 

 Selv om «Israel» var det folk flest fikk høre om når det gjaldt den danske «Bibel 2020», så var det flere ord og uttrykk som var fjernet, og som er ganske vesentlige.  For eksempel er begrepet «synd» byttet ut med bl.a. «feiltrinn».  Ordet «nåde» har man også funnet andre ord for.  Kjernebegrepene synd og nåde er helt sentrale i den kristne tro, og innholdet i begrepene forringes med denne oversettelsen.  Men det er klart at den har en plass i bibelsamlingen – om ikke annet til skrekk og advarsel.

onsdag 3. november 2021

Bibelen: Handelsreisendes kristelige forbund

 Et glimt fra min bibelsamling 5: En organisasjon som har brukt mye tid og penger på å spre Guds Ord i Norge er det som i starten ble kalt for «Handelsreisendes Kristelige Forening». De startet sin virksomhet i 1930. Etter hvert som arbeidet vokste ble det dannet flere foreninger, og samenslutningen av disse ble formalisert i 1946 i «Handelsreisendes Kristelige Forbund» - HKF.


 
Kanskje du ikke gjenkjenner dette navnet.  Du kjenner dem nok bedre under navnet Gideon.  I 1951 ble HKF opptatt som assosiert medlem av Gideon International, og så sent som i 1978 ble det norske arbeidet en det av den internasjonale organisasjonen The Gideon International.  De er kjent for å dele ut bibler og testamenter på hoteller, skoler og sykehus. 

 Jeg fikk mitt første Gideon-testamente på ungdomsskolen på 70-tallet.  Det var et norsk-engelsk testamente, som jeg leste mye i.  I dag har jeg 58 forskjellige bibler/nytestamenter utgitt av Gideon, på 17 forskjellige språk.

tirsdag 2. november 2021

Den første Bibel beregnet på Norge

 Glimt fra min bibelsamling 4: Da Det Norske Bibelselskap skulle utgi sin første hele Bibel, var det igjen med hjelp fra engelskmennene.  Den første Bibelen beregnet for Norge ble trykket i 1834, og hadde et opplag på 6.000.  Teksten i denne utgaven var et opptrykk av en dansk utgave fra 1740.


 Jeg har dessverre ikke førsteutgaven av denne utgivelsen.  Men jeg har et senere opptrykk fra 1854.  

 Bibelen var veldig kostbar for vanlige folk i tidlig tid.  Et eksempel på dette er historien om skotten Ebenezer Henderson og landsmannen John Paterson som kom til Norge på begynnelsen av 1800-tallet, Paterson fortalte om bonden som gjerne ville ha en bibel: Selv ikke med ei ku som byttemiddel lot det seg gjøre.

 Uten hjelp fra britene, ville vi neppe hatt bibler for det norske markedet før godt innpå 1900-tallet. Først i 1895 trakk «British and Foreign Bible Society» seg ut av Norge, og Bibelselskapet ble et selvstendig, helnorsk selskap.

mandag 1. november 2021

Det første norske Nytestamente

  Glimt fra min bibelsamling 3: Det Norske Bibelselskap ble etablert to år etter at Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll, dvs i 1816.  Først i 1820 utgav de sitt første Nytestamente – selv om det står 1819 inni.  Det er umulig å få tak i førsteutgaven av dette testamentet i dag, men jeg har et senere opptrykk fra 1828.


 Bibelselskapet hadde verken økonomi eller kapasitet på denne tiden til å utgi bibler og Nytestamenter.  Det er derfor Norge fikk hjelp av «Det britiske og utenlandske bibelselskap» i Storbritannia til sine første utgivelser.  Også dette Nytestamentet er bekostet av britene.  Det er til og med trykket i London. 

 På denne tiden er det gotisk skrift som gjelder, og det er i all hovedsak dansk språk med noen mindre justeringer.  Jeg har fått dette testamentet i gave.   

fredag 29. oktober 2021

Prøveutgaven på den første helnorske Bibelen

Glimt fra min Bibelsamling 2: De første biblene som ble solgt i Norge var danske oversettelser.  Også når man skulle utgi egne bibler for Norge, var dette den danske oversettelsen som ble brukt.  Først i 1904 kom den første som var oversatt til norsk, riktig nok med mye danske ord og uttrykk, sett med dagens øyne.


 Prøveutgaven til Det Nye Testamentet for denne bibelutgaven ble trykket opp i 50 eksemplarer i 1883, og sendt rundt til landets biskoper, korrekturlesere og mennesker som kunne komme med innspill før bibelen ble sendt i trykken og lagt ut for salg.  Det kom inn mange innspill, slik at prøveutgaven og det endelige resultat er forskjellige. 

 Hvor mange eksemplarer av denne utgaven som fortsatt eksisterer nesten 140 år senere, er det ingen som vet.  Men de fleste har gått tapt.  Jeg fant imidlertid et eksemplar på et kjellerlager i bokbyen Tvedestrand for noen år siden.  Eieren av bokhandelen visste ikke hva dette var og var ikke klar over hvilken skatt han satt på.  Når jeg kom med boken til kassen, og han oppdaget hva dette var, minsket interessen for å selge boken betraktelig.  Jeg fikk ikke kjøpt den.

 Ett år senere var jeg igjen innom butikken, og da hadde han flyttet boken fra kjellerlageret til hyllene i butikken.  Heldigvis hadde ingen kjøpt den før vi oppdaget at den var lagt ut for salg.  Vi fikk den til en hyggelig pris, og har senere hatt en dialog med Det Norske Bibelselskap om boken.  De har gitt verdifull informasjon.  Dette er uten tvil en bibelhistorisk skatt.

torsdag 28. oktober 2021

Carl J. Hambros Nytestamente

 Glimt fra min bibelsamling 1: Carl J. Hambro er en viktig historisk person i Norge.  I perioden 1919 til 1957 satt han på Stortinget for Høyre, og det meste av tiden var han en del av Stortingets presidentskap. Spesielt viktig var hans rolle i forbindelse med tyskernes okkupasjon i 1940.  Han var en dypt kristen person, og i dag har jeg hans Nytestamente i min samling.


 I 1940 sørget han for at både kongefamilien og Stortinget kom seg til Hamar om morgenen 9. april.  Statsmaktene slapp på denne måten unna de tyske okkupantene.  Han fikk også vedtatt Elverumsfullmakten, som ga regjeringen et grunnlag for arbeidet fra London. Han hadde også et stort internasjonalt engasjement, både i forhandlinger om land, og i Folkeforbundet (forløperen til FN). 

 Mindre kjent er det kanskje at han også var en aktiv deltager i den kristne Oxfordbevegelsen i Norge (ikke den anglokatolske bevegelsen med samme navn).  Etter 1938 gikk bevegelsen under navnet «Moralsk opprustning».  Den var stiftet av den amerikanske presten Frank Nathan Daniel Buchman, og hadde som mål å søke i de enkle moralske sannheter, gudstroen og et disiplinert liv.

 Jeg fikk hans Nytestamentet av enken etter sogneprest Steinar Solbakken på Gjøvik.  Det er gotisk skrift og utgitt i 1899.

fredag 8. oktober 2021

En håpløs bibeloversettelse og kommentar

Da den danske bibeloversettelsen kom i fjor (2020) hvor de hadde utelatt en rekke kjente ord og begreper som nåde, synd og Israel, trodde jeg ikke det var mulig å utgi noe dårligere - så feil går det an å ta.  Det var allerede utgitt noe dårligere - på norsk i 2015.                                                                                          

"Oversettelsen" som er utgitt på Juritsen forlag, er foretatt av filolog Helge K.

Fauskanger (f. 17/8-1971). 

 
Han omtaler seg selv som agnostiker og skeptiker.  Han har skrevet både en krimroman og en satirisk roman.  De har jeg ikke noen mening om, for de har jeg ikke lest.  Hans nye testamente derimot fikk jeg i gave her om dagen.

En anti-oversettelse
For det første er selve oversettelsen dårlig.  Han mangler forståelse for hvordan man skal oversette bestemte ord og begreper fra den greske grunnteksten til norsk.  Et eksempel på dette er at han i sine kommentarer til Jesu slektsliste skriver "Ifølge bibelsk uttrykksmåte er ikke faren og moren sammen om å bringe barn til verden, det er faren som avler sine barn ut av tilgjengelige kvinner."  Her kunne mye vært sagt om hans tolkning, både om uttrykket "tilgjengelige kvinner" og selve premisset for utsagnet.  Men det avslører manglende kunnskap både om det bibelske språket (selv om han har studert både hebraisk og gresk) og om bibelske verdier.  Dette er imidlertid et problem gjennom hele hans nye testamente.  Nå skal det sies at det meste av denne boken er hans egne kommentarer, og de er til dels sterkt anti-kirkelig, anti-kristent og anti-bibelske.

Han avviser treenigheten, mener at evangeliene er helgenfortellinger.  Han skriver i forordet: "Slik Jesju siden ble husket, fremstilte han seg selv som en særskilt talsmann for Jahve, den mektige og humørløse guden fra jødenes hellige skrifter."  Denne setningen forteller nok alt om hans tilnærming til bibelteksten.  Som leser opplever man at forfatteren mangler den respekt man bør ha i møte med "hellige skrifter" og at hans prosjekt er å diskreditere  Guds ord.  

Han omtaler også den greske grunnteksten som "gatespråk" og ufullstendig.  Jeg ser av hans CV at han har klassisk gresk som et av de språk han har studert, men Bibelen er ikke skrevet på klassisk gresk.  Kanskje det er grunnen til at han oversetter så dårlig, han kjenner rett og slett verken til hvordan man oversetter kristne ord og begreper, men heller ikke Koine Gresk (som NT er skrevet på, og som også den greske oversettelsen av GT er oversatt til).

Helgenfortellinger
I motsetning til generasjoner med bibelforskere hevder Fauskanger dessuten at man ikke kjenner navnene til dem som har skrevet ned bøkene i Det Nye Testamentet.  De tradisjonelle navnene som Matteus, Markus, Lukas og Johannes, kan ikke betraktes som autentiske, ifølge Fauskanger.  Han hevder at dette er anonyme verker.  Han omtaler videre Apostlenes gjerninger som en helgenfortelling om Peter og Paulus.  

Gjensidig manglende beundring
At forfatteren av denne "oversettelsen" ikke har sans for mine skriverier om Bibelen og bibelsyn, det må kunne sies å være gjensidig.  Men det var interessant at jeg hadde blitt nevnt hele 19 ganger i hans kommentarer, og at han oppgir min bok "Vanskelige vers i Bibelen" i litteraturlisten.   Jeg kan her og nå opplyse at han altså var uenig og ikke videre begeistret for det jeg skrev.  Nå skal det også sies at han heller ikke har forstått det jeg har skrevet, men det er like greit. Han hadde ikke vært enig likevel.  

Bokens formål
For meg er det helt tydelig hvilket formål denne "oversettelsen" har, og jeg beklager at Juritsen forlag fant den så interessant at de valgte å utgi den.  Mulig det også forteller noe om forlaget.  For dette er rett og slett et skrift som har som formål å forsøke å frata noen troen på Bibelen som Guds ord.  Den er skrevet av en person som selv forteller at han ikke er kristen, men agnostiker.  Han mangler både det personlige forholdet til teksten, respekt for hellige skrifter og ikke minst Åndens åpenbaring.  

Mitt råd
Mitt råd er Styr unna denne boken, selv om den nå selges billig (sikkert fordi få har funnet den interessant og kjøpt den til full pris). 


 

onsdag 15. september 2021

9/11 Bibel

Etter terrorangrepet 11. september 2001 på tvillingtårnene i New York ble det funnet restene av en Bibel.  Det som var overraskende var hvilke vers som var synlige.

Restene av Bibelen var omgitt av smeltet stål og materiale fra bygningene som hadde falt sammen.  Den ble funnet et par måneder etter terrorangrepet under opprydningen.

Teksten som er synlig er fra Matteus 5:38-39.  "Dere har hørt det er sagt: Øye for øye, tann for tann.  Men jeg sier dere: Stå ikke imot et ondt menneske! Men den som slår deg på det høyre kinnet, ham skal du også vende det andre til!"

Denne bibelteksten setter nok mange tanker i sving hos de fleste. 

KILDE: The New York Times

tirsdag 13. juli 2021

Kristne baktalere

Livet kan være utfordrende for mange. Vi kan alle oppleve nederlag, fall og synd - desverre. Jeg tror det er viktig å holde fast på og forkynne hva som er rett og galt. Vi skal holde fram Bibelens ord om livet. Samtidig skal vi ha en ydmykhet i forhold til at også vi er mye tilgitt. Vi må også holde fram Bibelens veiledning i hvordan man skal møte mennesker som opplever fall og nederlag.


Ved baktalelse, halvsannheter og annen ondskap prøver ekelte å holde andre nede. De tillater ikke at mennesker som har fallt eller vært dypt nede, skal få reise seg å begynne på nytt. Dette er skremmende. Slike mennesker våger sjeldent å ta en prat direkte med de personer man forsøker å holde nede. Man prater om, ikke med. Slike mennesker finnes i alle miljøer, også i kristne miljøer.

Ekstra skremmende er det å finne dem i kristne miljøer. De ser selvfølgelig ikke at de gjennom sine halvsannheter og baktalelser begår alvolig synd. De rettferdiggjør ofte sine harde hjerter med å bortforklare at de faktisk rammes direkte av Jesu ord. De viser også med sine handlinger at de ikke har forstått det helt grunnleggende i Jesu Kristi evangelium. For det handler bl.a. om nåde, tilgivelse og ny start. Noen Jesu disipler har fått med seg dette budskapet, andre ikke.

"Tror de ikke på det de selv forkynner" sa en ikke-troende til meg en gang, etter å ha snakket med en menighetsleder. "Jeg er glad jeg ikke er med i en menighet" fortsatte hun. Hun hadde møtt en nådeløs menighetsleder som var full av baktalelser, hardhet og halvsannheter. Tenk for et ansvar det er å etterlate seg et slikt "vitnesbyrd". Harde ord som fører mennesker lengre bort fra troen. Disse som oppfører seg slik, ser neppe konsekvensene av sine handlinger. De ser nok heller ikke at de representerer det motsatte av det Jesus stod for. Han løftet opp mennesker som falt, så refset Han dem med harde hjerter.  Man kan jo gjøre seg noen tanker om hvorfor slike mennesker med et så annerledes livssyn enn Jesus får lederoppgaver i Hans menighet.

Hvis du gir ditt øre til slike mennesker, så skal du være klar over at slik oppførsel kan smitte og lede deg inn i samme synder. En annen ting du må være klar over er at det som rammer andre i dag, kan ramme deg i morgen.

LES OGSÅ:

Baktalelse
Baktalelse - hva er det?
Falske nyheter
Bekjenner du andres synder?
Kan du holde på en hemmelighet?

Har du en planke i øyet?
Pass munnen din!
Jeg kjenner deg ikke

torsdag 17. juni 2021

Ros og ære til Bergen byråd

Da byrådet i Bergen besluttet å engasjere gatekunstneren AFK (som også malte det omstridte bildet av Sylvi Listhaug) til å dekorere en lekeplass i Solheimsviken, endte det opp med en klassisk antisemittisk jøde-karikatur.

Men etter å ha mottatt mange reaksjoner, særlig fra jødiske miljøer, besluttet byrådet å 16.6. å male over "kunsten".  

Kunstneren mener seg misforstått, men budskapet i tegningen er tydelig.  Der jødene under naziregimet hadde davidstjerne, hadde bildet bokstavene BDS.  BDS-bevegelsen står for boikott, desinvesteringer og sanksjoner - mot Israel.  Han sitter også med et palestinsk flagg. Selve bildet er dessuten en helt klassisk antisemittisk fremstilling av en gammel jøde. 

Men byrådet så altså problemstillingen etter kort tid, og tok en god og klok avgjørelse denne gangen.  Det vil jeg gi dem ros og ære for.  Dette er rett og slett et lysglimt i en tid hvor antisemittismen er voksende.  Så: Hjertelig takk til Bergen byråd.  

Enkelte røster har antydet at bildet kan plasseres et annet sted i byen.  La oss håpe at byrådet fortsetter sin klokskap og arbeider for en by uten antisemittistiske uttrykk i offentlig rom.

LES OGSÅ:

Antisemittisme i bispekollegiet

Skolen må ha sviktet

PS

Bildet ble dessverre malt et annet sted i byen, og det har blitt forsvart av byrådslederen.  Det var et sterkt tilbakeslag for arbeidet mot rasisme og antisemittisme.  Det pågår en dialog om rasistiske ytringer i det offentlige rom med byrådet i Bergen, som bl.a. Frihet Misjon er engasjert i.  Det er et håp om at slike ytringer ikke skal bli stående og gis rom og et talerør i offentlig sammenheng. 


fredag 28. mai 2021

Overrasket over biskopenes antisemittisme?

Den kirkelige antisemittismen ser ikke ut for å ha noen ende. Når man har håp og tro om at også kirkens ledere vil se den urimelige og brutale rasismen som jøder og Israel utsettes for - så hopper de med begge beina inn i en antisemittisk kirkelig tradisjon.  

Både som kollegium og som enkeltpersoner har bispekollegiet uttalt seg med jevne mellomrom om konflikten i Midtøsten mellom Israel og terrorgrupper som bl.a. Hamas på Gaza.  Man skulle da tro at de valgte å fordømme grupper som terroriserer Israel med raketter og brannbomber. Grupper som svir av avlinger i det sørlige Israel år etter år, som aktivt prøver å ramme sivile med sine raketter. Grupper som graver underjordiske ganger for å smugle våpen og kidnappe jøder.  Men det er ikke dem som kritiseres, men Israel.  Den eneste jødiske staten i verden, har biskopene noe imot.

Deres sympati og støtte går til dem som prøver å fullføre det nazistene mislyktes med.  Hamas, Islamsk Jihad og PLO har alle som uttalt politikk at de ønsker å omgjøre Israel til en arabisk stat.  De hevder at dette er blitt stjålet fra dem, selv om historien avkrefter denne påstanden meget tydelig.

10.5.2021 Preses Olav Fykse Tveit– Jeg er opprørt over den mangel på respekt for religionsfrihet som israelske myndigheter utviser gjennom bruk av vold mot muslimer.

Denne uttalelsen er bare en i en rekke uttalelser fra samme person som klart delegitimerer og lyver om Israel.  Også da han var leder for Kirkenes verdensråd kom han med en rekke påstander og utsagn om Israel og jødene som er løgn.  Dette er godt dokumentert bl.a. i boken "Jødehat før og nå" (klikk på linken/tittelen for å se mer om denne)

Faktum er at da Israel frigjorde Øst-Jerusalem i 1967, ble også området frigjort for all religionsutøvelse.  Før dette var området stengt for enkelte religioner.  Sannheten er altså det motsatte av hva Tveit uttaler.  Og han vet det!  Det er kanskje det mest skremmende.  Det Israel ikke kan akseptere er at palestina-arabere benytter tempelhøyden til å angripe jøder som ber ved Vestmuren.  Det burde Tveit støtte.  Tror man på religionsfrihet, må alle ha rett til å utøve sin tro uten frykt for å bli drept under bønnen.

Biskop Solveig Fiske holdt åpningstalen under Palestinakomiteens digitale demonstrasjon lørdag 15.5.2021. Hun sa blant annet:: - Det vi i Norge opplevde i 5 år under andre verdenskrig, har palestinerne levd med i over 50 år siden seksdagerskrigen.

Biskopens deltagelse under Palestinakomiteens arrangement, er i seg selv et signal om hvor hun står og hvem hun gir sin støtte.  At hun i tillegg hadde åpningstalen, viser at hun ikke bare støtter, men også deltar som en av aktivistene.  Budskapet hun hadde var dessuten som hentet ut av de verste påstander og utsagn fra terroristene på Gaza.

Biskop Fiske sammenligner Israel med nazistene som ikke bare okkuperte Norge i 5 år under andre verdenskrig, men som også gasset i hjel 6 millioner jøder.  Det er en grov fornedrelse av jødene og en klar antisemittisk uttalelse. Påstanden hennes om at Israel okkuperer "Palestina" er dessuten ikke riktig.  Det er ingen okkupasjon av palestinsk land. Dette bygger på en historieforfalskning som er avslørt for lenge siden.  Og hun vet det.  Det er skremmende.

Oslo-biskopen Kari Veiteberg har skrevet på sin egen Facebookprofil: Vi har både en moralsk og en folkerettslig plikt til å ikke støtte okkupasjonen av Palestina økonomisk. Vi oppfordrer kirkene i Norge til å løfte boikott, deinvesteringer og sanksjoner som løsninger for en varig og rettferdig fred.

Den Norske Kirkes biskoper har også tatt til orde i fellesskap for å boikotte varer og tjenester som er produsert i Judea og Samaria (Vestbredden).  Dette er et av BDS-bevegelsens viktigste våpen mot Israel.  Den tyske riksdagen har erklært at dette er antisemittisme - og de vet trolig godt hva de snakker om.  De er smertelig klar over sin egen historie og hva antisemittisme kan føre til.  Her burde biskopene ha lyttet til tyskerne.

Jeg anbefaler STERKT å lese boken "Jødehat før og nå" som viser hvordan biskopene står i en lang og skremmende tradisjon.  Gi gjerne boken videre til biskopen i det bispedømmet du bor i.  For de trenger litt voksenopplæring.

Siste utspillet fra biskopene er at de nå også vil at propaganda om "livet under okkupasjonen" for araberne i Israel, skal bli en del av pilgrims- og turistreisene til Israel.  De fornekter seg ikke.

LES OGSÅ:

Når blir løgn sannhet?

Allah har gitt Israel til jødene!

Skolen må ha sviktet

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Nei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Fattige jøder får mat av kristne arabere

"Drep jødene!" ropes i Norge


Få tilsendt Frihet Misjons blad: Misjonsmagasinet.  Handler om Israel, jødene og araberne.  Meget aktuelt.  Gratis blad, men betal gjerne for porto.  Skriv en epost til post@frihet.no og be om å få tilsendt bladet.  Husk å oppgi adressen :-)

mandag 24. mai 2021

Skolen må ha sviktet

Når både politikere, journalister og andre sammenligner jøder og Israel med nazister og apartheid, da må noe ha gått fryktelig galt i skolevesenet.  

Jeg tror vi må skjerpe undervisningen i emnene nazisme og apartheid.  For den som kjenner historien forstår at det ikke bare er helt urimelig å påstå at Israel eller jøder er i nærheten av å opptre slik nazistene eller apartheidregimet gjorde, men at det i tillegg en meget skitten måte å igjen fornedre jødene. Tvert imot så er antisemittisme og rasisme i samme «familie» som nazisme og apartheid.  Denne antisemittisme, som bare er et annet ord for rasisme mot jøder, kommer altså til skremmende til uttrykk gjennom påstanden om at Israel er en apartheidstat og at regjeringen opptrer som nazister.  Nå må undervisningsdepartementet ta grep og innføre disse begrepene i historieundervisningen, slik at den oppvoksende slekt skal forstå hva disse menneskefiendtlige idealene er – enten de kalles nazisme, apartheid eller antisemittisme.  

For det kan vel ikke være slik at politikere, journalister og andre faktisk vet hva det handler om, men likevel begår slike overtramp fordi man ikke liker jøder?

fredag 21. mai 2021

"Allah har gitt Israel til jødene"

Professor Nissim Dana hevder at Koranen slår fast jødenes rett til landet Israel. Det samme sier sjeik Ahmad Adwan, en muslimsk skriftlærd i Jordan.

De fleste av kristne Israelsvenner i Norge er naturligvis kjent med at Bibelen gir jødene rett til hele Israel, og at dette er en del av Guds løfte til Abraham og hans etterkommere gjennom Isak.

Mindre kjent er det at også Koranen sier nesten det samme.  Det er avisen Dagen som har brakt denne nyheten.  Her forteller de følgende: 

"- Hver gang det er hen­vist til lan­det Is­rael og hvem det til­hø­rer, peker Ko­ra­nen på det jø­dis­ke folk, hev­der pro­fes­sor Dana. Han viser til Sura 17:7 i Ko­ra­nen der Gud selv lover å gi Is­ra­els land til jø­de­ne, til en na­sjon som trod­de de var svake, men som han vel­sig­ner med god­het og nåde. I følge pro­fes­sor Dana re­fe­re­rer «svak­he­ten» til hen­del­sen i 4. Mose­bok om spei­der­ne som nølte med å innta lan­det av frykt for de mek­ti­ge mot­stan­der­ne."

Mange muslimer er ikke kjent med hva Koranen faktisk sier om ulike emner, fordi de ikke leser i den.  Noen av dem som har gjort det, tatt opp Koranen og lest, har blitt overrasket og vendt seg bort fra Islam.  Flere av dem har tatt imot Jesus.

Selv på sitt dødsleie hevdet Muhammed at Israel tilhørte Jødene.  Han uttalte at det å vende tilbake til landet var umulig i seg selv, fordi Gud la en erklæring i Moses' munn om at Israels land tilhørte det jødiske folk.

Den skriftlærde muslimen sjeik Ahmad Adwan i Jordan bekrefter professor Danas påstander om at Koranen formidler jødenes rett til landet Israel.  I tillegg skriver han på sin Facebook profil at navnet "Palestina" ikke eksisterer.

Adwan si­te­rer Ko­ra­nen, Sura 5:21, og hev­der at Allah har gitt Is­rael til jø­de­ne inn­til dom­mens dag. Han viser også til Sura 26:59 der det står at jø­de­ne er ar­vin­ger til Is­ra­els land.

Adwan har tid­li­ge­re ut­talt at hans «støt­te til det jø­dis­ke folk kom­mer fra min kunn­skap om deres su­ve­re­ni­tet over lan­det og min tro på Ko­ra­nen, som har sagt og un­der­stre­ket dette mange ste­der.» 

Bilde: Hentet fra Dagens nettside Les gjerne Dagens artikkel om dette der.


Når kan løgn bli sannhet?

 

Hvordan kan løgn bli sannhet for folk flest?  Det skjer ganske ofte, i ulike tema, at noe som rett og slett ikke er sant, likevel oppfattes som sannhet.  Vel, det finnes en velkjent taktikk.

Folk som ikke har kjennskap til kristne miljøer, beskriver dem på en måte som ingen av oss kjenner seg igjen i.  Men det beskrives som fakta.

De som har et annet syn på homofili og transbevegelsen enn det folk flest har, fremstilles også på måter som er svært negative.  Det spres rett og slett løgn om deres verdier og manglende nestekjærlighet - og det presenteres som sannhet.

I den siste tiden har vi hørt slike "sannheter" igjen og igjen - med utestemme, på statsfinansiert TV og radio.  Da handler det om Israel og alt det stygge jøder tenker og gjør mot forsvarsløse palestinere.  

Hvordan blir løgnene sannhet for folk flest?  Jo, gjenta en løgn mange nok ganger så vil folk flest tro det er sant.  De blir gjentatt og gjentatt, igjen og igjen.  I tillegg gjør man det man kan for å diskreditere folk som ikke deler løgnernes oppfatning.  Man sprer halvsannheter og usannheter, og man får folk med ulik bakgrunn og profesjoner til å si det samme.  

I det siste har vi til og med sett så sterkt engasjement for løgnen at det kommer til uttrykk i sinne hos dem som tror løgn er sannhet, eller som ønsker at løgnen var sannhet.  Det er liten tvil om at flere av dem vet at de farer med løgn, men elsker løgn fremfor sannhet.  

Men for de sannhetssøkende, vil det alltid være en mulighet til å avsløre løgnen, enten det handler om konfliktene i Midtøsten, Israel, homofili eller den kristne tro.  Den store faren er at når man først har akseptert løgnen, så er man ikke villig til å søke sannheten og omvende seg. 

"Ve dem som kaller ondt for godt, eller godt for ondt, som setter mørke i stedet for lys, eller lys i stedet for mørke, som gjør bittert til søtt eller søtt til bittert."  Jesaja 5:20

"En hersker som lytter til løgn, får bare kjeltringer til tjenere." Ordspr. 29:12

lørdag 15. mai 2021

Flere enn Israel som bomber i Gaza?

 

Det meldes på nyhetene om at Israel bomber på Gaza, men er det bare Israel som er årsak til de eksplosjoner som skjer på Gaza?

Det er viktig å huske på når det meldes om døde og sårede på Gaza, at ikke alle disse har blitt rammet av bomber fra det israelske forsvaret.  Flere hundre eksplosjoner kommer fra en annen kilde - overraskende for mange.

Rakettene til Hamas og Islamsk Jihad har variabel kvalitet.  Noen er topp moderne raketter med teknologi fra Iran.  Disse to terrorgruppene har også droneteknologi fra Iran.  Både større og mindre droner har blitt tatt ned av det israelske forsvaret.  Men det er også en del raketter som er av dårligere kvalitet.  De har blitt benyttet til å terrorisere det sørlige Israel i en årrekke.  Problemet med disse er at de er veldig ustabile.

Mellom 20 og 30% av rakettene som sendes fra Gaza i retning av Israel passerer aldri grensen til Israel, men lander på Gaza.  Når man så sender flere tusen slike raketter, betyr dette at et betydelig antall eksploderer på eget område.  Mange av disse treffer altså de palestina-arabiske boligområdene.  

BILDE: I det fjerne kan du skue Gaza.  Det er det nærmeste jeg har vært.  Det så nærmere ut med øyne enn med kamera.

LES OGSÅ:

Bakkestyrker inn i Gaza?

Startet dagens konflikt med steinkasting?

Nei, bosettere fortrenger ikke palestinere i Jerusalem

Fattige jøder får mat av kristne arabere

"Drep jødene!" ropes i Norge