lørdag 27. august 2016

Løgn mot Israel

Det er ingen grenser for hva man kan spre av løgner, hvis bare løgnene rammer Israel.

Vi har tidligere vært inne på hvordan den pågående demonisering av Israel er en klar forutsetning for Gog-krigen som Guds ord viser oss vil komme i endetiden.  Verden vil ha et negativt syn på Israel og tillate, eventuelt støtte, et massivt angrep på Israel.  

De mange usakelige og uriktige anklagene som kommer igjen og igjen er i ferd med å etablere seg som "sannhet".  En av disse "sannhetene" er at Israel blokkerer all innførsel av nødvendige varer til Gasa (se bildet).  En annen "sannhet" som er i ferd med å etablere seg er at Israel er i ferd med å bli en apartheid-stat, eller behandler palestina-araberne like ille som nazistene gjorde med jødene.

Felles for alle disse anklagene er at de ikke bygger på fakta, men på en politisk og åndelig agenda.  Man har et ønske om å demonisere Israel.  Ingen forteller at da Israel regjerte over Gasa bygget de sykehus og skoler på et nivå som ingen av de arabiske naboland hadde.  Levestandarden økte betraktelig.  Ingen forteller heller at i Israel bor det både jøder, palestina-arabere og andre folkegrupper.  Men i de områdene som styres av palestinske myndigheter må jøder flykte for livet.  

Det er umulig å forstå at ledende politikere og fagforeningsfolk fremmer løgn og jødehat hvis man ikke ser det i lys av den åndelige kamp som pågår om Guds folk.  Ser man dette i lys av endetidsprofetiene i Bibelen forstår vi at vi nærmer oss avslutningen på denne tidsalder. 

fredag 26. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 5

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden


Her er femte og siste artikkelen om hvordan vi kan avsløre falske profeter og lærere. Jeg kommer tilbake litt senere med flere artikler i denne serien, men trenger litt mer tid til å jobbe med de andre punktene som følger:

4. Falske ledere misbruker Guds ord; sanne ledere proklamerer hele Guds råd.

Ikke bare forkynner og lærer sanne ledere omvendelse fra synd, de er også trofaste til å forkynne "hele Guds ord." (Apgj 20,27) De forstår betydningen av det apostelen Paulus skriver i 2.Tim 3,16-17: "Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning."

Sanne ledere fordreier eller forvrenger ikke Guds ord eller vanner det ut, men de gjør det apostelen Paulus formaner oss til i 2.Tim 4,2: "Forkynn ordet! Vær rede i tide og utide! Overbevis, irettesett, forman med all tålmodighet oh undervisning." De er flittige til å presentere seg selv som godtatt av Gud som arbeidere som ikke har noe å skamme seg for: "Vær nøye med å fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke trenger å skamme seg, en som deler ut sannhetens ord på en rett måte." (2.Tim 2,15)

De sanne ledere forkynner ikke eller lærer sine egne ord, men Guds ord, uansett hvor populært eller upopulært det er. De legger frem Guds ord enkelt og kraftfullt. De følger ikke moteretningene i populærteologien, men de strider "alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige." (Jud v.3)

Falske profeter og lærere, forvrenger sannheten: "Men det sto også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter på deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet." (2.Pet 2,1-2)

De falske lærere og profeter trekker ut av Skriften det som passer dem, slik at det tjener deres hensikter. "Men det er noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium." (Gal 1,7b) "Og de som er ulærde og ubefestede forvrenger dette, slik de også gjør det med de andre Skriftene, til sin egen undergang." (2.Pet 3,16)

Falske lærere og profeter kan være veldig svikefulle og overbevisende. Det er derfor vi må være på vakt, og det er derfor vi må holde oss til hele Guds råd. Vi må også se på dagens lære i lys av det som Kristi forsamling alltid har stått for siden dens grunnleggelse. Det bør ringe noen bjeller når det lanseres en lære som Kristi forsamling aldri har lært noensinne før. Jesus advarer oss mot å bli forført.

La oss ikke glemme ordene fra Efeserbrevet:

"... for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring ab enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster." (Ef 4,14)

torsdag 25. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 4

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

Her følger fjerde artikkel om kjennetegnene på falske profeter og lærere:

3. Falske lærere hvitvasker synd; sanne ledere forkynner omvendelse.

En integrert del av det budskapet en mann sendt av Gud bringer er kallet til omvendelse fra synd og tilbakevending til Gud. Profeten Mika sier dette om sin tjeneste: "Men jeg, jeg er fylt av kraft ved Herrens Ånd, av rett og av makt, så jeg kan forkynne Jakob hans overtredelse og Israel hans synd." (Mika 3,8)

Det er interessant å merke seg dette: Alle profetene i Det gamle testamente ble sendt av Gud for å forkynne omvendelse! Hos profeten Jeremia heter det:

"Jeg sendte også alle tjenerne Mine, profetene, til dere, ja fra tidlig morgen sendte Jeg dem og sa: Vend nå om, hver mann fra sin onde vei og bedre deres gjerninger. Følg ikke andre guder for å dyrke dem..." (Jer 35,15)

Omvendelse er også et hovedfokus i Det nye testamente.

Døperen Johannes forkynte omvendelse: "I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken: Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!" (Matt 3.1-2)

Jesus forkynte omvendelse: "Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend dere, for Himlenes rike er kommet nær." (Matt 4,17)

Apostelen Peter forkynte omvendelse: "Da sa Peter til dem: Omvend dere ..." (Apgj 2,38a) "Derfor få et nytt sinn og vend om..." (Apgj 3,19)

Apostelen Paulus forkynte omvendelse: "... men jeg forkynte først for dem i Damaskus og i Jerusalem og over hele Judea området og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, vende om til Gud og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig." (Apgj 26,20)

Vi bør også merke oss at Jesus fortsetter å understreke behovet for omvendelse i brevene til de syv menighetene i Lille-Asia. Se Åp 2,3 og v.16,21 og 22 og i kapitel 3,3 og v.19

Gudfryktige ledere unngår ikke emnet synd, men de holder det frem og kaller til omvendelse.

De falske profetene derimot forkynner dette: "Intet ondt skal komme over dere." (Jer 23,17)

"Min hånd skal stå imot de profetene som ser tomhet og taler løgn. De skal ikke være i Mitt folks råd. De skal ikke skrives opp i boken til Israels hus. Heller ikke skal de komme inn i Israels land. Dere skal kjenne at Jeg er Herren Gud. For de har sannelig ledet Mitt folk vill og sagt: Fred! enda det ikke er noen fred..." (Esek 13,9-11)

I Norge i dag har vi biskoper og prester som lærer og lever i strid med Guds ord, som godkjenner synd. Vi har pastorer og menigheter som ser gjennom fingrene med samboerskap, som ikke er villig til å ta oppgjør med synd i eget hus. Vi har menigheter som sjeldent eller aldri snakker om synd eller om gudsfrykt. Men de underviser mye om hvordan vi kan få en bedre hverdag, et bedre selvbilde. Ingen steder i Det nye testamente snakkes det om å få et bedre selvbilde. Men det snakkes mye om selvlivets død. Vi har falske profeter som snakker om at synden er tatt bort og eksisterer ikke lenger, at vi ikke har noe å omvende oss fra lenger. Det er få sanne profeter og lærere igjen som forkynner om synd og omvendelse. Men det er det som fører frem og hjelper mennesker til å finne Livets vei.

(Fortsetter i morgen)

onsdag 24. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 3

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

 

Her er et annet kjennetegn på en falsk profet og lærer:

2. Falske ledere fokuserer på penger; sanne ledere fokuserer på å tjene andre.

En god indikasjon på en falsk lære eller lærer er når man fokuserer på penger og materielle eiendeler, og man lærer at gudfryktighet er en måte å oppnå økonomisk gevinst på. Dette er en svært utbredt vranglære i dagens krisenhet, selv om Bibelen klart og tydelig advarer mot dette. Apostelen Paulus skriver følgende til sin unge medarbeider Timoteus:

"Hvis noen lærer annerledes og ikke holder seg til de sunne ord, vår Herre Jesu Kristi Ord ogh den lære som stemmer med gudsfrykt, da er han stolt og forstår ingenting. Men han har sykelig trang til stridigheter og diskusjoner om nord, og fra dette kommer misunnelse, strid, spott, onde mistanker, unyttig krangel mellom mennesker som er blitt frarøvet sannheten. De tror at gudsfrykten er et middel til vinning. Slike skal du trekke deg unna. Gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. For vi hadde ingenting med oss inn i denne verden, og det er sikkert at vi ikke kan bære med oss noe ut. Og når vi har mat og klær, skal vi være tilfreds med det. Men de som ønsker å bli rike, faller i fristelse og snarer og i mange dårlige og skadelige lyster som drukner menneskene i ødeleggelse og fortapelse. For kjærligheten til penger er en rot til all slags ondskap. På grunn av denne har noen i sin griskhet kommet bort fra troen, og de har gjennomboret seg selv med mange plager." (1.Tim 6,3-10)

De samme tingene red også menneskene som en mare i den gamle pakt. Ta deg tid til å slå opp og lese Jeremia 6,13;Mika 3,11 og Jesaja 56,11.

Jesus advarer: "Se til at dere vokter dere for grådighet..." (Luk 12,15)

Apostelen Peter advarer mot de falske lærerne og sier: "De har et hjerte som er opplært til grådighet." (2.Pet 2,14) og "Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere..." (2.Pet 2,3)

Men de falske profetene og lærerne vrir og vender på disse ordene, som avslører dem. Få steder maser man så mye om å gi som i visse sammenhenger hvor man understreker at vi lever i tro! Det har undret meg at enkelte forkynnere reiser rundt i egne jetfly til millioner av kroner. Hvorfor kan de ikke bruke vanlige rutefly? Hva kommer det av at de er så mye viktigere enn andre?

Og hvor annerledes Paulus var. "Jeg har ikke traktet etter sølv eller gull eller klær fra noen. Ja, dere vet selv at disse hendene har sørget både for mitt behov og for det behov de hadde som var med meg. Ved å arbeide slik har jeg på alle måter vist dere at dere må støtte de svake. Og husk Herren Jesu ord, at Han sa: Det er saligere å gi enn å få." (Apgj 20,33-35)

I 2.Kor 2,17 skriver han dette: "For vi er ikke som de mange som tilbyr Guds ord for vinnings skyld. Men ut fra renhet, som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus."

Et av kravene som stilles til de som skal ha tjenesten som biskop eller tilsynsmann er dette:

"Han må ikke være ... pengekjær." (1.Tim 3.3)

(Fortsetter i morgen)

tirsdag 23. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 2

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

I den første artikkelen i denne serien, som sto på trykk i går, skrev jeg om Jesu advarsel om falske profeter og lærere. I denne artikkelen og i de kommende skal vi se på hva som kjennetegner de falske profetene og de falske lærerne. Jeg har laget oversikten over kjennetegnene, for at vranglærerne lettere skal kunne avsløres:

1. Falske ledere ønsker at andre skal tjene dem; sanne ledere ønsker å tjene andre.

Jesus sier det slik i Matt 20,25-28: "Dere vet at herskerne over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og de som er store, utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. For den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener. Og den som vil være den første blant dere, han skal være deres slave - slik som Menneskesønnern ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og for å gi sitt liv som løsepenge for mange."

I Johannes 13 får vi et godt og konkret eksempel på dette, når Jesus vasker disiplenes føtter: "Hvis da Jeg som er deres Herre og Mester, har vasket føttene deres, skylder også dere å vaske føttene til hverandre. Nå har Jeg gitt dere et eksempel, for at dere skal gjøre som Jeg har gjort mot dere." (v.14-15)

Jesus gir forsamlingens leder makt og autoritet slik at de kan tjene andre!

Falske ledere, derimot, misbruker makt ved å utnytte andre til egen fordel. Judas beskriver dem på denne måten:

"... tjener de bare seg selv ..." (v.12)

"Disse er slike som knurrer, klager og lever etter sine egne lyster. Og de taler store og stolte ord med sin munn og smigrer folk for å få fordeler." (v.16)

Profeten Esekiel avslørte sin samtids (og vår tids) falske profeter på denne måten:

"Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder, profeter og si til dem: Så sier Herren Gud til hyrdene: Ve Israels hyrder, de som røkter seg selv. Er det ikke flokken hyrdene skulle røkte? Dere eter fettet og kler dere med ullen. Dere slakter gjøfee, men dere røkter ikke flokken." (Esek 34,2-4)

Vær mistenksomme når du ser en leder dra oppmerksomhete mot seg selv og hans egne behov i stedet for behovene til andre. En sann leder er ydmyk og anser andre for viktigere enn seg selv, han gir spesiell oppmerksomhet til de som er spesielt sårbare, slik som de syke, de fattige, de undertrykte og de fortapte. Jesus har selv gitt den beste definisjonen på en leder i forsamlingen på denne måten:

"Jeg er Den gode Hyrde. Den Gode Hyrde gir sitt liv for sauene." (Joh 10,11)

(Fortsetter i morgen)

mandag 22. august 2016

Falske profeter & lærere, Del 1

Artikkelserie om falske profeter og lærere i endetiden

Det er svært interessant å merke seg at det første Jesus gjør når Han taler om de siste tider, er å advare mot forførelse, falske profeter og lærere. Og det er selvsagt ikke uten grunn. På spørsmål fra disiplene om kjennetegnene på Jesus gjenkomst, svarer Jesus:

"Se til at ingen fører dere vill." (Matt 24,4)

Litt senere i sin undervisning, sier Han:

"Mange profeter skal stå fram og forføre mange." (v.11)

"For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig. Se, Jeg har sagt dere det på forhånd." (v.24-25)

Legg merke til at noe av det som skal karakterisere de som forfører er at de skal "gjør store tegn og under." Tegn og under i seg selv har nemlig aldri vært et sannhetskriterium.

Når apostelen Paulus skal ta avskjed med de eldste i Efesos, sier han til dem:

"For dette vet jeg: Etter min bortgang skal glupske ulver komme inn blant dere, og de vil spre flokken. Også blant dere selv skal det stå frem menn som fører falsk tale for å dra disiplene etter seg. Vær derfor våkne ..." (Apgj 20,29-31a)

Legg merke til hva apostelen skriver! Også iblant de kristne, fra deres egne rekker, skal det fremstå menn som er vranglærere! De kommer ikke nødvendigvis utenfra, men innenfra.

Apostelen Peter er inne på det samme, i det andre brevet han skriver:

"Men det stod også fram falske profeter blant folket, slik det også skal komme falske lærere blant dere. I hemmelighet skal de føre inn falske lærdommer som leder til fortapelse. De skal fornekte den Herre som kjøpte dem, og føre over seg selv en brå fortapelse. Og mange skal følge etter deres veier til fortapelse, og på grunn av dem skal sannhetens vei bli spottet. Med grådighet og forførende ord skal de utnytte dere. I lange tider har dommen over dem ikke vært uvirksom, og deres fortapelse slumrer ikke." (2.Pet 2,1-3)

Jesus sier at disse forførerne: "kommer til dere i fåreklær, men som innvendig er rovlystne ulver." (Matt 7,15) Judas forteller at de har "sneket seg ubemerket inn." (Jud v.4) Apostelen Paulus kaller dem med rette: "falske apostler, bedragerske arbeidere, som omskaper seg til Kristi apostler." Så sier Paulus: "Og det er ikke noe å undre seg over. For Satan selv omskaper sge til en lysets engel. Derfor er det ikke noe stort om tjenerne hans også omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men deres ende skal bli i samsvar med deres gjerninger." (Se 2.Kor 11,13-15)

I en serie artikler skal vi nærmere på hva som kjennetegner falske profeter og lærere.

(Fortsetter i morgen)
Dette var del 1 av 5 artikler
Hentet fra Bjørn Olav Hansens blogg: http://www.bjornolav.blogspot.com/

lørdag 6. august 2016

PST frykter angrep mot norske kirker

PST advarer mot mulige terrorangrep i Norge. 

I sitt engelsksprålige magasin vier nå terrorgruppen IS et helt nummer til kampen mot de kristne.  

IS tok også på seg skylden for drapet på den 86 år gamle katolske presten, Jacques Hamel, i Frankrike i juli måned. Han ble drept knelende foran alteret.

Nå frykter PST i Norge for at det kan komme terrorangrep også mot norske kirker.  I sitt engelske magasin skriver IS «Vi hater dere, først og fremst fordi dere er vantro, dere nekter for Allahs enhet, enten dere skjønner det eller ikke, ved å likestille ham med andre i tilbedelsen, dere er blasfemiske mot Ham, ved å hevde at Han har en sønn, dere finner opp løgner om Hans profet og sendbud og dere innlater dere i alle muliges slags djevelske skikker. Det er derfor vi har blitt påbudt å åpent erklære vårt hat mot dere og vår fiendskap til dere.»

Jesus sier:  "Men Jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter dere og forfølger dere" Matteus 5:44 

Herren har fortalt oss at vi vil bli forfulgt og oppleve trengsler når vi følger Ham.  Skriften er også tydelig på at i endetiden vil forfølgelsene tilta.  Derfor ser vi disse angrepene som et tegn på at vi lever i den siste tiden og at de troendes opprykkelse nærmer seg hurtig.   

Les mer om saken her. 

fredag 5. august 2016

Billy Graham advarer mot helvete

I en tid hvor mange kristne har avskrevet Bibelens ord om helvete, står verdensevangelisten Billy Graham fram med sterke ord om den evigheten som venter den som ikke har tatt imot Jesus her i tiden.

Les artikkel i avisen Dagen her.

Billy Graham som har viet sitt liv til å forkynne evangeliet er nå 97 år, og har kommet med en ny bok med tittelen «Where I am: Heaven, Eternity and Our Life Beyond».Budskapet i denne boken er noe Billy har ønsket å dele med mennesker over lengre tid.

Han har alltid utfordret mennesker til å omvende seg og ta imot Jesus Kristus, men sjeldent har han vært så tydelig om konsekvensene ved å ikke gjøre det.

Frihet forlag har utgitt et lite hefte om dette emnet "Finnes helvete".  Det koster bare 39,- og kan bestilles i forlagets nettbutikk www.frihet.no

Endetid, Endetidstegn, Himmel og Helvete

De fire bøkene fra Frihet forlag om endetiden og de siste ting, får du i disse dager til halv pris på Frihets nettbokhandel. Gå inn på www.frihet.no Dette gjelder bøkene: Endetid, 55 Endetidstegn, Himmelen og Finnes helvete?

torsdag 4. august 2016

Homoparade og endetiden

Det vakte stort oppstyr da KrF-leder Knut Arild Hareide deltok i homoparaden i Oslo i sommer.  Flere har i ettertid meldt seg ut av partiet.

Bibelen sier at i de siste tider skal det bl.a. bli slik det var på Lots tid (Luk 17:28).  De fleste bibellesere kjenner til hvordan livet var i Sodoma på den tiden Lot bodde der.  Det vi i dag kaller homofili, ble tidligere kalt sodomi, etter byen Sodoma.

I vår tid velger altså en partileder fra Kristelig Folkeparti å gå i homoparaden som er et arrangement for å feire en livsførsel som Bibelen advarer mot. Hareide hadde riktignok sin egen argumentasjon for å delta, likefullt oppleves det som en støtte til det homofile miljøet.  Dette bekrefter bare nok en gang hvor langt vi har kommet i den tidsperioden som Bibelen omtaler som endetiden.

onsdag 3. august 2016

Tegn på den kommende forfølgelse


Vi klipper dette fra Bjørn Olav Hansen.  Selv i stater i USA hvor kristen tro fortsatt står sterkt, ser vi nå tendensen som vil tilta etter hvert som endetiden går videre ifølge Guds ord.
 
AMERIKANSK DAGSAVIS NEKTET Å TA INN ANNONSE FORDI DEN INNEHOLDT ORDET 'KRISTEN'
 

Avisen "News Sentinel", som utgis i Knoxville i Tennessee, USA, nektet nylig innehaveren av "Tennessee's Cedar Springs Christian Store', å få annonsere på grunn av at ordet 'kristen' ble brukt i annonsen. Avisen mente ordet 'kristen' var anstøtelig for avisens lesere!
Det var i forbindelse med at innehaveren av forretningen, Lois McGinnis og hennes familie, hadde bestemt seg for å flytte forretningen og åpne et annet sted i byen, at de ønsket å annonsere i en av byens aviser. I annonsen ville de opplyse om forretningens nye adresse. Annonsen ble utformet og bestilt, men da Lois McGinnis skulle finne annonsen i avisen på den avtalte dagen, sto den ikke der.

Annonsen var en enkel utformet annonse som fortalte om den nye adressen, og hva slags varer forretningen selger, og at det i forbindelse med flyttingen, også skulle være et salg. Annonsen skulle trykkes 26., 27 og 28. juli.

Men annonsen kom ikke på trykk. Hun ringte avisen og fikk til svar at annonseteksten var anstøtelig. Da hun spurte om hva dette anstøtelige var, fikk hun til svar at det var ordet 'kristen'.

Mange fikk høre om dette, og avisen fikk mange tilbakemeldinger på at folk reagerte mot en slik sensur. Dette har ført til at avisen har bestemt seg for likevel å trykke annonsene, og har beklaget overfor eieren av forretningen.

Men så følsomt er altså ordet 'kristen' blitt at en stor avis i en amerikansk by er redd for å trykke en annonse som inneholder et slikt ord.

mandag 1. august 2016

Værfenomener i endetiden

Bibelen beskriver en rekke fenomener i naturen, fenomener som er et tegn på endetiden.  Værfenomener vi ser i dag har nok vært også tidligere.  Men det vi nå ser er at det tiltar og blir adskillig sterkere, oftere og mer ødeleggende. 
Les artikkelen her fra Dagbladet.  Den bekrefter egentlig bare Bibelens ord om endetiden.