mandag 11. mai 2009

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 4: HVORFOR 7 års trengsel?


I kommentarene til en av artiklene her på bloggen har det dukket opp spørsmål rundt tidsperioden på 7 år, for de kommende trengsler. Hvordan kommer man fram til at trengselstiden er en periode på 7 år? Det er flere grunner til at man kommer fram til denne konklusjonen:

1.
I profeten Daniel finner vi profetien om de 70 uker, Daniel 9:20-27. Vi kaller gjerne disse ukene for åruker, fordi en dag i denne profetien representerer et år. Kort fortalt handler de 69 første ukene om tiden før Jesu forsoningsverk, og ender med utryddelsen/drapet på Messias. Så er det et opphold i profetien fram til den siste uken (en uke = 7 dager = 7 år). Den siste uken begynner når menigheten er opprykket. Oppholdet mellom uke 69 og 70 er det vi kan kalle menighetens tidsalder. Den siste åruken begynner med at ”folkets fyrste,” som er antikrist, gjør en avtale med ”de mange.” Avtalen omtales av Jesaja 28 som en avtale med dødsriket. Denne avtalen brytes halvveis i uken. Dette gir oss en todeling av disse 7 årene, 2 x 3,5 år. Er denne forsåelsen av Daniel 9 bekreftet andre steder i Bibelen?

2.
Også Johannes Åpenbaring omtaler to perioder av 3,5 år i forbindelse med den store trengsel som skal komme. Åp 13:5 beskriver tiden etter dette bruddet som en periode på 42 måneder, dvs 3,5 år. Dette får enkelte til å lande på det synspunktet at menigheten skal være tilstede under trengslene fram til den siste halvdel av trengselstiden. Dette har vi avvist i tidligere artikler i bloggen. Åpenbaringen omtaler over hode ikke menigheten etter at trengselstiden er begynt. Dessuten viser Skriften oss at vi tas ut, før Herrens vrede kommer over jorden i form av trengsler. Også de to vitner som skal stå fram med makt til å profeter, skal gjøre dette i 1260 dager, dvs 3,5 år (Åp 11:3). Vi ser altså at både GT og NT gir oss slike perioder knyttet til trengselstiden.

3.
Finnes det flere grunner til at man kan tenke seg at trengselstiden er en periode på 7 år? Ja, det finner vi i Jesu egen beskrivelse av sin gjenkomst. Jesus sammenligner endetiden med et jødisk bryllup. Menigheten omtales som brud, Jesus som brudgom, og bryllupsfesten skal være i himmelen. Her er det mange paralleller mellom det jødiske bryllup og endetiden. Et helt kapittel i boken ENDETID er viet dette tema. Det interessante i denne forbindelse er at bryllupsfesten varte i 7 dager. Daniel omtaler trengselstiden som en uke. Da skal vi huske på at mens trengslene pågår på jorden, er bruden rykket opp til bryllupsfest i himmelen. Vi finner altså beskrevet en lignende tidsperiode for himmelens bryllupsfest, som Daniel omtaler jordens trengselstid. Deretter vil Herren komme tilbake sammen med de troende.

”Ved to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast”

lørdag 9. mai 2009

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 3: OPPRYKKELSE ikke det samme som gjenkomst

Bibelen skiller tydelig mellom opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Eller man kan velge å si at Jesu gjenkomst skjer i to faser. Først for å rykke opp de troende, og senere sammen med de troende for å opprette tusenårsriket.

Det er en rekke skriftsteder som understreker og viser oss at det ikke er mulig å se på disse to hendelsene som samme sak:

1. Opprykkelsen vil finne sted i luften, 1. Tess 4:15-17. Gjenkomsten vil bli på jorden, Sak 14:4

2. Opprykkelsen vil være for de troende, Matt 25:6-10, Joh 14:2. Jesu gjenkomst vil være samme med de troende, Judas 1:14, Åp 17:14.

3. Opprykkelsen vil være Hans komme som brudgom, Matt 25:6-10. Gjenkomsten vil være Hans komme som konge for å dømme og regjere, Salme 96:13, Sak 14:9, Matt 25:31, Åp 19:15, 20:4

4. Ved opprykkelsen vil de rettferdige bli rykket bort fra de fortapte, Matt 25:6-10, 1. Tess 4:15-17. Ved gjenkomsten vil de fortapte bli tatt bort fra de rettferdige, Matt 13:40-42.

5. Ved opprykkelsen vil de rettferdige på jorden møte Herren i luften for å bli med Ham til himmelen, 1. Tess 4:17, Joh 14:2. Ved gjenkomsten blir de med i Hans kongedømme her på jorden, Matt 13:43, 25:34.

6. Ved opprykkelsen blir de som ikke tror forlatt her på jorden, Matt 25:10-12. Ved gjenkomsten blir de slått og kastet i dødsriket.

7. De troende som er døde vil vekkes til livet ved opprykkelsen, 1. Tess 4:15-17. Det ser ikke ut for at det blir en tilsvarende oppstandelse ved Jesu gjenkomst, Matt 25:31-46.

8. Opprykkelsen kommer overraskende, Mark 13:35-36, Jakob 5:8, Åp 22:12. Forut for Jesu gjenkomst vil det skje en rekke tegn, Matt 24:14-29, 2. Tess 2:1-8.

Kjøp boken ENDETID fra Frihet forlag, www.frihet.no

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 2: OPPRYKKELSE før trengsler?

En del av diskusjonen om endetiden går på når og om de kristne skal rykkes opp. Noen fornekter opprykkelsen, andre mener at de kristne skal gjennom trengselstiden.

Det er interessant å se hva Bibelen sier om dette. Husk at vi i forrige artikkel definerte hva trengselstiden er. Det er ikke det samme som trengsler, men det er en historisk avgrenset tidsperiode, beskrevet i Bibelen som en periode på 7 år.

Det er mange steder i Bibelen som omtaler dette. Vi skal her gjengi noen av dem. For det første handler trengselstiden om Guds dom og vrede, slik det er gjengitt i Åpenbaringen 6:17 m.fl. I 1. Tess 1:10 omtaler opprykkelsen som en utfrielse fra den kommende vrede. De troende skal altså ikke inn i den kommende vreden, som trengselstiden representerer. I 2. Tess 2:6-8 står det om hvordan det som holder igjen, først må bli borte, før den lovløse (antikrist) vil bli åpenbart. Jesus sier i Matt 5:13 at vi som er frelst er jorden salt. Saltet hindrer nettopp den forråtnelse som den lovløse representerer. Igjen understrekes altså at vi først må tas bort, før Antikrist står fram som den lovløse - og trengselstiden er i full gang. Dette ser vi også indirekte ved at ingen av Bibelens tekster som handler om trengselstiden, omtaler menigheten. Det er naturlig, siden den er rykket opp på dette tidspunktet.

I Matt 24:37ff sier Jesus at det skal være som på Noas dager, når han kommer igjen. Hva skjedde med de troende når Guds dom kom over jorden? De ble ikke rammet av dommen, for Gud beskyttet dem og løftet dem opp i arken etter som vannet steg og "trengslene" kom over folket. I vers 40 sier Jesus i forlengelsen av historien om Noa, at to menn skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. De som ble latt tilbake opplevde katastrofen - ikke de som ble løftet opp i arken.

Jesus bruker også Lot som et bilde i forbindelse med opprykkelsen og sin gjenkomst. I Luk 17:28ff står det om hvordan livet var på Lots tid, og hva skjedde før Guds dom rammet Sodoma og Gomorra? De troende ble reddet ut! Altså før Guds vrede rammet byene på Jordan-sletten, var de troende rykket bort.

Vi ser mange eksempler i Bibelen på at bortrykkelsen skjer før trengslene. Dette skjer for å spare menigheten for den dom og vrede som trengselstiden representerer. Det betyr imidlertid ikke at vi slipper unna trengsler og vanskeligheter som troende, for det har eksistert til alle tider, og det vil øke etter hvert som enden nærmer seg.

Kjøp boken ENDETID fra Frihet forlag, www.frihet.no

fredag 8. mai 2009

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 1 TRENGSELSTIDEN

Spørsmål om endetiden er en diskusjon som har gått gjennom generasjoner. Noen blander sammen likt og ulikt, derfor har jeg laget en liten føljetong om opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Det første jeg vil gjøre er å definere TRENGSELSTIDEN

Dette er en konkret tidsperiode i verdenshistorien. Det handler altså ikke om trengsler. Til alle tider har de kristne vært utsatt for trengsler. Det har vært og er blodige forfølgelser. Mye tyder på at dette også vil tilta etter hvert som vi nærmer oss opprykkelsen. Men selv om trengslene kan være både harde og brutale, så er det ikke det vi kaller TRENGSELSTIDEN.

Boken Endetid har viet to hele kapitler til dette emnet, og beskriver utfra Bibelen hva som skal skje i denne tiden. I Matt 24:21 beskriver Jesus denne tiden som en "så stor trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse, og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli." Vi forstår at det kommer til å bli noe katastrofalt, siden vi vet at det har vært mange tøffe trengsler gjennom historien. Profeten Daniel beskriver denne tiden som en periode på 7 år. Også Åpenbaringen omtaler tiden som to perioder, først 42 måneder og så 1260 dager. Til sammen 7 år.

I denne perioden vil Guds dom komme over jorden, beskrevet i Åp 6-8 som 7 segl. I forbindelse med det siste seglet, står det om 7 basuner, Åp 8-11. Det som beskrives i forbindelse med Guds dom som kommer over jorden er enorme naturkatastrofer, verdensomspennende pandemier, fururensning av vannkilder og enorme verdensomspennende hungsnød. Samtidig vil Antikrist (som betyr "istedet for Kristus") danne en verdensregjerning som vil kreve tilbedelse, og vil forfølge de troende.

Dette handler altså om en konkret tidsbegrenset historisk periode, ikke en generell trengsel og forfølgelse, som det har vært mange av gjennom tidene (fortsettelse følger).

Kjøp boken ENDETID fra Frihet forlag, www.frihet.no