tirsdag 26. april 2016

Forfølgelse av kristne

Over hele verden strømmer det inn meldinger om forfølgelse av kristne. FN har uttalt at den gruppen som i dag er utsatt for de sterkeste og mest omfattende forfølgelser er kristne. I Nigeria ble over 200 jenter fra kristne familier bortfort av en muslimsk gruppering for en tid tilbake. Sør på Filipinene er det stadige angrep på kristne. I India angripes stadig oftere kristne av hinduer, og i buddhistiske land opplever man stor forfølgelsen. Men de største vanskeligheter og de mest brutale forfølgelsene er det muslimske grupper som står for, bl.a. ISIS, Boko Haram, Abu Sayyaf m.fl. Men også myndigheter forfølger, torturerer og dreper kristne flere steder i verden. Dette er den fysiske forfølgelsen. I vesten ser vi mindre av dette, men vi ser en verbal forfølgelse. Man karikerer kristnes tro, sprer usanheter om konservativ kristendom, fremstiller troende som mindre intelligente eller begavede osv. Forfølgelsen kan ha mange ansikter. Jesus sier i forbindelse med de siste tider: "Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for Mitt navns skyld." Matteus 24:9

fredag 22. april 2016

Evangeliet forkynt for hele verden

Matteus 24:14 sier "Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Av og til hører vi at det finnes så og så mange unådde folkeslag. Hvordan man definerer hva som er et unådd folkeslag varierer. Noen sier at dersom det er mindre enn 2% kristne i en folkegruppe, så regnes den som unådd. Men det betyr ikke at det må finnes over 2% kristne i alle folkegrupper før Jesus kommer tilbake. Det Bibelen sier er at evangeliet skal være forkynt for hele verden. Spørsmålet er derfor: Har det skjedd? La oss legge merke til at Jesus ikke sier at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag på samme tid. Mange av de folkeslag vi i dag regner for å være unådde, var blant de første som fikk høre evangeliet. I dag forkynnes evangeliet av misjonærer, team, radio, TV og på Internett. Dette går til hele verden. Det er all grunn til å tro at alle folkeslag har hørt evangeliet forkynt på ett eller annet tidspunkt. Det betyr at dette ikke lengre er et hinder for at Jesus skulle komme tilbake i dag.

torsdag 21. april 2016

Fornektelse av skapelsen ved Guds Ord

I går siterte vi fra 2.Peter 3:5-6 og skrev om dem som fornekter syndfloden. Men dette verset viser også hvordan man i endetiden vil fornekte skapelsen ved Guds Ord "For med vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord stod jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann." De glemmer altså med vilje at verden ble skapt ved Guds Ord. Det er ikke slik at mennesker ikke har hørt at det er Gud som har skapt denne verden. Det er heller ikke slik at vitenskapen har bevist at Han ikke gjorde det. Det er ikke slik at alternative teorier er like sansynlige eller at man kan velge hva man vil tro. All sannsynlighet peker på at det må ha vært en Skaper. Det er ikke slik i dag, og det har heller aldri vært slik tidligere, at noe blir til av ingen ting. Det er alltid en årsak. Men i dag klamrer mennesker seg til alternative teorier om skapelsen fordi man ikke vil tro på Gud. Man velger altså med vilje å tro at verden ikke ble til ved Guds Ord. Det er et bevisst valg. Dette viser Bibelen oss at kommer til å skje i den siste tid.

onsdag 20. april 2016

Fornektelse av vannflommen

Bibelen er full av endetidstegn som oppfylles i vår tid. Les de mange eksemplene nedenfor i bloggen. I dag vil vi rette oppmerksomheten mot 2.Peter 3:5-6 hvor det står: "For med vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord stod jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann." De glemmer altså med vilje at verden ble oversvømmet av vann. Jeg tror alle er enige i at det har vært vannflommer til ulike tider i alle deler av verden, men mennesker i dag fornekter at Gud sendte en stor vannflom som dekket hele verden. Dette var Guds dom over synden, og bare åtte mennesker ble reddet. I tillegg sørget Gud for at dyrene på jorden ble berget ved å befale Noa å bygge en båt som også hadde plass til minst en hann og en hunn av hvert dyreslag. Historien om Noa kan du lese i 1. Mosebok kapitlene 6 til 9. Det er interessant å merke seg at vitenskapen i dag sier at dersom alt vann som finnes både under jorden (grunnvannet), over jorden som vann/sjø og i form av is, ble samlet på jordoverflaten - så ville det dekket hele jorden. Det forteller oss at det også i dag finnes nok vann til å dekke jorden. Men dette er ikke nødvendig for at historien om Noas skal bli trodd. For Gud som skapte denne verden er mektig nok til å sende vann som dekker hele jorden, for så å fjerne det igjen, hvis det er måten Han vil gjøre dette på. Det er også bevist at det var plass til et par av alle dyrearter i arken som Noa bygget, ikke alle varianter og raser av alle dyreslag, men alle arter. Så har disse utviklet seg til ulike varianter og raser etterpå. Mange av rasene er jo også utviklet bevisst av mennesker (f.eks. ulike hunderaser). Poenget på denne bloggen er å vise hvordan ulike tegn er oppfylt i vår tid. Fornektelsen av Noa og vannflommen er et av disse tegnene.

tirsdag 19. april 2016

De kaller ondt for godt, og godt for ondt

"Ve dem som kaller ondt for godt, og godt for ondt, dem som setter mørke i stedet for lys, og lys i stedet for mørke, dem som gjør bittert til søtt og søtt til bittert." Jes 5:20 

Noen ganger blir dette spesielt tydelig når man ser på TV-debatter om aktuelle tema. Noen argumenterer for at det Bibelen advarer mot er noe positivt og godt. Det er samme tenkning som Adam og Eva falt for. Det Gud hadde forbudt synes de ble interessant, og de falt. Livet ble nok ikke slike de hadde tenkt seg. I den siste tiden skal det også være slik. Det Guds ord holder fram som idealer, vil mennesker mene er ondt. Man vil kalle det undertrykkende, lovisk, ukjærlig, hatkriminalitet. Mens det Bibelen løfter frem som noe ondt vil mennesker kalle godt. Eksempler på slike emner er mange. 

mandag 18. april 2016

Tror på eventyr istedet for Sannheten

2. Tim 4:4 sier "De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr." Det ser ikke ut for at det er grenser for hva man kan få folk til å tro. De mest fantastiske eventyr har sine tilhengere. Eventyrene mennesker tror på i dag er mange, og de blir stadig flere. ROMVESENER er ett av disse eventyrene. Det finnes relativt store miljøer som har utviklet en hel lære knyttet til tanken om at jorden skal ha hatt (eller har) besøk av romvesener fra andre planerter. Noen har til og med misbrukt Bibelen og omskriver hendelser i Det Gamle Testamentet for å få dette til å passe med deres eventyr. HOROSKOPER er et annet av disse eventyrene. Dette kommer fra en religion som heter "astrologi." De tror at stjernenes posisjoner i fødselsøyeblikket påvirker og bestemmer menneskers liv her på jorden. Over alt finnes det astrologer som gjerne vil gi deg ditt personlige horoskop - mot betaling, selvfølgelig. UTVIKLINGSLÆREN er kanskje det mest utbredte eventyr som mennesker over hele verden tror på. Det undervises i skole og samfunn. Troen på at alt vi har rundt oss oppstod av ingen ting, er lite logisk, men likevel er det tilhengere av dette eventyret i alle land og alle samfunnslag. Eventyrene er mange og de har ulike innfalsvinkler. Felles for dem alle er at de leder oppmerksomheten bort fra den Gud som elsker hvert eneste menneske, og som kom ned til denne verden i Jesus Kristus for å frelse mennesker.

fredag 15. april 2016

Frafall fra troen

"For den tid kommer da de ikke skal holde ut den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de hope seg opp lærere, og det etter hva som klør dem i øret. De skal vende ørene sine bort fra å høre sannheten, og de skal vende seg til eventyr." Dette er et sitat fra 2. Tim 4:3-5 Det er viktig å forstå at Bibelen benytter ordet "tro" på to måter. For det første handler det om den tro som er knyttet til frelsen. Uten den tro kan vi ikke være til behag for Gud, sier Hebr 11:6. Men ordet benyttes også om lære. Når Judas oppfordrer oss til å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt oss, så er det læren han snakker om, Judas 1:3. Det Bibelen advarer mot i den siste tiden, er at troende skal vende seg bort fra den sunne bibelske lære. Man skal istedet følge det man selv liker og ta seg lærere som forkynner det man vil høre. Dette er altså ikke i strid med vekkelseslignelsene i f.eks. Matteus 13, hvor det tydelig står om vekkelse og fremgang for den kristne tro i de siste tider. Man kan både ha vekkelse i store deler av verden, samtidig som kristne i andre deler av verden vender seg til en lære som ikke er forenlig med bibelens sunne lære. Dette har vi nå sett bl.a. på kirkemøtet, hvor man istedet for å søke til Guds ord i lærespørsmål, har vendt seg til det man selv føler og liker. Dette er en bølge som går over store deler av den vestlige verden. Man søker følelser og det man synes passer, istedet for å søke Guds ord og den sunne lære.

onsdag 13. april 2016

Økende antall sekter i endetiden

Det vil også bli et økende antall religiøse bevegelser og sekter i den siste tiden. Bakgrunnen for dette er at det skal oppstå "profeter" som forfører mennesker. Jesus sier i Matteus 24:11 "Mange profeter skal da stå fram og forføre mange." Det har aldri før i historien vært så mange religiøse sekter og bevegelser som i dag. Mange er organisert som egne religioner eller religiøse organisasjoner, som Islam, Hinduisme, TM, Teosofisk samfunn, Jehovas Vitner osv. Men mange er også løsere i sin organisasjonsform og henvender seg direkte til kristne. På denne måten splitter de Kristi legeme og gjør oss mindre slagkraftig i vårt hovedoppdrag; Misjon. Noen av dem kan være ikledt en karismatisk drakt med overfokus på profetier, tegn, under og mirakler. Noen kan ha et overfokus på ting, steder og ytre forhold, som relikvier og klenodier fra kirkehistorien. Så finnes det også noen som overfokuserer på jødiske regler, bud og fester. Jesus profeterte at disse "profetene" ville komme. Han sier også i Matteus 7:21-23 "Ikke alle som sier til meg: Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg bekjenne for dem: Jeg har aldri kjent dere."

tirsdag 12. april 2016

Kirkemøtet og endetiden

Nå har kirkemøtet vedtatt at det skal utarbeides en liturgi i kirken for vigsel av likekjønnede par. Har dette noe å gjøre på en blogg om endetiden? Kan det være noen sammenheng mellom vedtaket på kirkemøtet i Trondheim og den tiden vi lever i? Noen vil si et rungende JA til disse spørsmålene. Guds ord sier om endetiden følgende: "På samme måte som det var i Lots dager: De spiste, de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet, de bygde. Men den dagen Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være den dagen da Menneskesønnen blir åpenbart." Lukas 17:28-30 Den dag i dag kan du finne svovelkuler i området rundt Sodoma og Gomorra. I tidligere tider omtalte man homofili som "sodomi" fordi det var denne synden som preget byen. Det var en unaturlig kjærlighet som var i strid med selve skapelsen. 2. Tim 3:3 sier nettopp at det i de siste tider skal mennesker være "uten naturlig kjærlighet." Det som gjør dette til et endetidstegn er muligens ikke det faktum at homofili eksisterer, for det har det gjort i mange generasjoner over flere tusen år. Endetidstegnet er at det har blitt godtatt og en del av hverdagslivet. For det er et hverdagsliv som beskrives i Lukas. Samfunnet har akseptert dette, og nå også den største kirken i Norge. Og Norge er på ingen måte i en særklasse i dette spørsmålet. Utvikling går i samme retning over store deler av verden. Bibelen forteller oss altså at slik skal det være i den siste tiden - slik det var i Sodoma på Lots tid. At det er "kirken" som på denne måten fremskynder enden, ville for en generasjon eller to siden vært utenkelig.

mandag 11. april 2016

Kjærligheten til penger - igjen

I 2. Tim 3:2 står det at menneskene i endetiden "elsker penger." I dagens nyhetsbilde er det vel nettopp dette vi får avslørt. Se gjerne også innlegget 29.3. om samme tema. Penger kan fort bli en fare og en fallgruve for både kristen så vel som ikke-troende. Må Gud hjelpe oss til å bruke våre penger på rett måte. Luk 16,9 "Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den urettferdige mammon, slik at de kan ta imot dere i de evige boliger når dere mislykkes."

lørdag 9. april 2016

Falske Kristuser

"For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Kristus. Og de skal forføre mange." Matt 24:5 "Om noen da sier til dere: Se, her er Messias! eller: Se, der er han! - så tro det ikke!" Mark 13:21 En rekke personer har gjennom historien blitt oppfattet som, eller selv utgitt seg som, en messias. Ordet "Kristus" er en gresk oversettelse av det hebraiske ordet "Messias." De som selv utgir seg for å være slike Messiaser, er kanskje de som er lettest å avsløre. Vanskeligere er det med dem som blir sett opp til og som fremstår som redningsmenn for verden, uten å si om seg selv at de er Messias. De kan fort bli dyrket av mennesker og få en slik rolle selv om de ikke sier dette om seg selv. En annen side ved dette er også alt det som tar Messias' plass og som på denne måten blir menneskers Messias eller avguder. Vi ser i verden i dag mange personer og religiøse retninger som hevder å ha den rollen som bare Kristus skal ha. Dette er altså et endetidstegn.

fredag 8. april 2016

Økende reisevirksomhet

Et av tegnene på at vi nærmer oss Jesu gjenkomst (fra boken "55 Endetidstegn") er ifølge Daniel 12:4 og Amos 8:12 en økende reisevirksomhet. Disse to skriftstedene er interessante fordi de tar opp noe av samme fenomen. Det er likevel en vesentlig ulikhet. Det første handler om den generelle reisevirksomheten, mens det andre handler om søken etter Guds ord. Ovenfor ser du en illustrasjon som viser nettopp hvordan mulighetene for økt reisevirksomhet har utviklet seg de siste århundrene. Det har vært en dramatisk utvikling. I dag reiser nesten alle mennesker over store avstander, sammenlignet med tidligere tider. På denne måten er ordet fra Daniel om at "mange skal fare omkring," blitt oppfylt i vår tid. Profeten Amos bruker uttrykket "flakke omkring fra hav til hav og fra nord til øst." Men her handler det om reiser for å søke Herrens ord. Dette er også et fenomen vi ser i dag. Kristne reiser nå verden rundt når de hører om ting som skjer et eller annet sted. Man har reist til Sør-Korea for å delta på møter med David Yungi Cho, man dro til Toronto for å få del i Toronto-velsignelsen, til Florida for å delta på møter med Todd Bentley, og Bethel Redding for å få del i det som skjer der. På denne måten får kristenlivet også feil fokus. Man trenger ikke reise hit og dit for å få del i "det Gud gjør i dag." Det finnes i våre hjerter, når vi har tatt imot Jesus Kristus som Herre og Frelser.

Ny bok om endetiden

Selv om det ikke er Frihet som har utgitt boken, synes vi det er bra at Svein Magne Pedersen nå også kommer med en bok om endetiden. Tittelen er "Snart kommer Jesus" og koster kr 365,- På sin nettside skriver Pedersen følgende om boken: "Endelig en bok på norsk som tar for seg jordens fremtid, oppstandelse, opprykkelse og himmelens herlighet. Evangelist Svein-Magne Pedersen gjør et dypdykk inn i Bibelens mange spennende tekster angående endetiden. Bibelen er en bok som er spekket med profetier angående politiske, sosiale og religiøse omveltninger som skal komme. 27 prosent av dens innhold er av profetisk natur. Dens budskap er høyaktuell for vår tid." Vi har ikke lest denne boken, men ser at den tar opp de samme tema som bøkene "Endetid" og "55 Endetidstegn" fra Frihet forlag. Bra at det nå også kommer flere bøker om emnet slik at man kan få enda større bredde i endetidsforkynnelsen.

tirsdag 5. april 2016

Vi ønsker kommentarer og syspunkter

På denne bloggen ønsker vi at du kommer med kommentarer og synspunkter. På den måten kan du både engasjere deg i spørsmålet om endetiden, tydeliggjøre ting som kanskje ikke ble så tydelig i innleggene, eller få svar på ting du lurer på. Det er mulig å kommentere alle innleggene. Alle kommentarer blir gjennomlest før de godkjennes. Inneholder de upassende innhold blir det ikke lagt ut på bloggen. Bidra til en positiv dialog omkring et veldig aktuelt og interessant emne. Da ser vi fram til å få din kommentar.

Økende kunnskap

Daniel 12:4 sier at mange skal fare omkring og kunnskapen skal øke. Det er interessant hvordan bibelske profetier oppfylles i vår tid. Aldri før har vel folk reist så mye som i dag. Man "farer omkring." Profetien i Daniel er nettopp knyttet til endetiden. Menneskene i endetiden skal være slike som farer omkring. Men vi skal også oppleve at kunnskapen skal øke. Dette er også veldig treffende for vår tid. Menneskene har vel alltid hatt en iboende nyskjerrighet. Vi søker kunnskap. Kommunikasjonen mellom mennesker har blitt lettere, og vi utveksler kunnskap. Vi har bedre utdanning, og all type kunnskap er bare noen tastetrykk unna. Hvor som helst i verden kan du i dag sitte å tilegne deg kunnskap om hva som helst. Teknologien har hjulpet oss på dette området. Så Daniel treffer vår tid veldig presist når han profeterer om menneskene i endetiden. Vi reiser som aldri før, og vi ha kunnskap som ingen generasjoner før oss.

mandag 4. april 2016

fredag 1. april 2016

Økende blasfemi og spotting

2. Tim 3:2 "For da skal menneskene være slike som elsker seg selv,elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige" Mange av de tegn som Bibelen beskriver som endetidstegn er forhold som har eksistert til alle tider. Det som likevel gjør disse tegnene interessante er at de oppfylles i stadig større grad, og de intreffer samtidig med andre tegn som Bibelen gir oss. Over hele den vestlige verden (og mye av verden forøvrig) øker blasfemi og spotting av troen og det hellige. Blasfemi kan komme til uttrykk på flere måter, både ved enkeltmenneskers måte å snakke på, i reklamen, i aviser og blader, men også som planlagte innslag på TV og radio. Det er dessuten verd å merke seg at spotting av kristen tro øker i takt med ønsket om respekt for andre religioner. Mange finner derfor skriftstedet ovenfor som meget treffende for vår tid.