torsdag 7. desember 2006

Spørsmål & Svar

På denne bloggen er det flere som kommer med spørsmål knyttet til endetiden. Noen spør om hva Bibelen sier, mens andre lurer på hva andre bloggere mener.

Denne bloggen bygger på boken ENDETID av Ulf Magne Løvdahl. Så langt har de fleste spørsmål som har kommet vist at de som spør ikke har lest boken. Der ville de fått svarene de er på jakt etter. Vi oppfordrer derfor til å lese boken. Dette er en bok på 150 sider, som gir litt mer grundig og dypere forklaringer enn man kan gjøre i noen kjappe ordveksklinger på en blogg. Spør etter boken i din lokale bokhandel. Den er utgitt på Frihet forlag og kan også kjøpes direkte fra forlaget www.frihet.no

Har du lest boken, og ønsker å stille spørsmål eller få kommentarer til noe du lurer på, så må du gjerne spørre i hytt og vær :-)

mandag 4. desember 2006

Oversikt over endetiden


Skjematisk oversikt over hendelsene i endetiden.
Klikk på bilde for å få det større.

søndag 3. desember 2006

Tilbakemeldinger begynner å komme inn

Etter å ha blitt utsatt i alle ledd av produksjonen (både klargjøringen før trykkingen, produksjonsproblemer ved trykkeriet og transporten til forlaget) har endelig boken ENDETID nådd ut til lesere over hele landet. Tilbakemeldingene begynner å komme inn fra ulikt hold. Disse vil bli lagt inn som kommentarer til denne posten. Les kommentarene hvis du er interessert i korte tilbakemeldinger på hvordan andre har opplevd boken.

torsdag 5. oktober 2006

Boken kan nå bestilles fra Frihet


Lever vi i de siste tider?

Boken endetid kan nå bestilles fra Frihet forlag. Den er sendt til trykking og vil være klar om ikke lang tid. Boken koster kr 149,- Kjøper du den i din lokale forhandler av kristelig litteratur slipper du porto, bestiller du fra Frihets nettbokhandel kommer porto i tillegg.

OMTALE:
Mange kristne ser på alt som skjer rundt oss i dag og spør seg selv: Lever vi i de siste tider? Kommer Jesus snart igjen? Hva skjer når Jesus kommer?

Ulf Magne Løvdahl har i denne boken lagt vekt på det
bibelske materialet om endetiden. Her får du en meget
god oversikt over det som skal skje i endens tid.

- Boken holder seg til Bibelen og ikke til spekulasjoner
- Boken har kapitler de fleste andre bøker mangler, men som absolutt har med endetiden å gjøre.
- Boken er lettlest og oversiktlig.
- Hvert kapittel innledes med en tidslinje, så man ser hvor man er i forhold til andre hendelser i endetiden.

EKSEMPLER på emner som behandles i boken:
Døden - Opprykkelsen - Kristi domsstol - Lammets bryllup - Den store trengsel - Harmageddon - Tusenårsriket - Den store hvite trone - Den evige skjebne m.m.

mandag 25. september 2006

Endetid oversettes til svensk

Allerede før boken ENDETID er utgitt på norsk, har Det Internationelle Bibelselskapets avdeling i Sverige fått lese boken. I dag begynte oversettelsen med tanke på utgivelse i Sverige i løpet av neste år. Frihet forlag opplyser at det allerede foreligger flere bestillinger på boken, selv om den enda ikke er lagt ut for salg verken på nettbokhandelen eller på annen måte.

torsdag 21. september 2006

Trengselstiden

Mens de troende befinner seg i himmelen (se artiklene om Kristi domsstol og Lammets bryllup) vil det finne sted en trengselstid på jorden. Dette beskrives i Bibelen som den største trengsel verden noen sinne har sett, fra verdens begynnelse og fram til denne tid, Matt 24:21.

Det er flere skriftsteder som også gir oss tiden for hvor lenge denne trengselen skal pågå. Både Daniels bok og Åpenbaringen, beskriver trengselstiden som en 7 års periode.

Det er i denne perioden at Antikrist skal stå fram, en ny verdensreligion støtter Antikrist. Fra Åpenbaringen kap 6 kan du lese om denne tiden, og de hendelser som skal skje. Dette er beskrevet og forklart i boken ENDETID. Det som beskrives fra denne tiden, er en ufattelig nød. Det er sult, krig og naturkatastrofer. Det omtales som en vredestid.

Selv om alle de troende er rykket opp før trengselstiden (slik tradisjonell tro har forstått det), vil det likevel bli mulig å motta frelsen i denne tiden. Men det å bli en kristen vil bli fryktelig vanskelig, og vil være forbundet med dødsstraff. Bibelen gir så mye informasjon om det som skal skje i denne tiden at boken om endetiden har fordelt dette over to kapitler. Det handler om både de personer som skal fremstå i denne tiden, om hendelser, om basuner og vredesskåler. Alt dette ender opp med den store krigen ved israelssletten - Harmageddon.

Gog - krigen

I forbindelse med avsluttningen på denne tidsalder, og begynnelsen på neste, kan vi lese om en stor-krig i Bibelen. Vi kaller det som regel for God-krigen. Oppkalt etter lederen for Magogs-land.

Det er Esekiel 38 som gir oss informasjon om denne krigen. Gog får med seg både Persia (dagens Iran), Kusj (dagens Etiopia) og Put (dagens Libya). I tillegg blir også land og folk fra det fjerne nord med i denne krigen mot Israel.

Det pågår en diskusjon om dette vil skje før, under eller etter at de troende har blitt rykket opp med Kristus. I boken tas det et klart standpunkt omkring dette, basert på informasjonen vi har i Bibelen. Der kan du også lese om hvem andre som blir med i krigen. De bibelske navnene som oppgis er Rus, Mesek og Tubal. Gomer og Togarmas hus er også nevnt.

Utfallet av denne stor-krigen mot Israel er beskrevet i Esekiel 39. Krigen avsluttes med både naturfenomener som jordskjelv, regn, hagl, ild og svovel. Hele Gogs hær vil falle på Israels fjell. Krigen mot Israel er indirekte også en krig mot Herren. Det som er interessant er at før man kan sette i gang en slik gigantisk koalisjonshær mot Israel, må jødehatet være tilstede som en norm i disse landene. Derfor er også et hvert steg i retning av anti-semittisme også et steg nærmere Gog-krigen. Vi ser forberedelsene på dette i dag.

lørdag 16. september 2006

Lammets bryllup

Hele endetiden sammenlignes med et jødisk bryllup i Bibelen, fra vi sier ja til Kristus og frem til vi en dag er hjemme i himmelen. Dette er et interessant tema som er behandlet i boken ENDETID.
Her på bloggen vil vi kort si noe om det som Bibelen omtaler som Lammets bryllup.

HVEM ER BRUDGOM ?
I Matt 22 finner vi lignelsen om bryllupsfesten. Her kan vi lese om kongen som lager istand bryllup for sin sønn. Kongens sønn er uten tvil Jesus Kristus, som i Åpenbaringen 19 kalles Lammet. Døperen Johannes omtaler også Jesus som brudgom i Joh 3:29. I Matt 9:15 omtaler Jesus seg selv som brudgom.

HVEM ER BRUD ?
I forbindelse med "Knutby-saken" i Sverige, ble en av kvinnene i menigheten omtalt som Kristi brud. Bibelen er tydelig på at det ikke er noe enkeltmenneske, men menigheten som er Hans brud. Dette kommer blant annet fram i Ef 5. Kristi menighet er bruden i dette bryllupet.

HVEM ER GJESTENE ?
Lignelsen i Matt 22 omtaler tre grupper, både brud, brudgom og gjester. Så hvem er gjestene? Boken tar her opp til diskusjon de to syn som finnes på dette. Det ene er at gjestene er de rettferdige fra den gammeltestamentlige tid. Disse troende levde før menigheten ble etablert og er derfor ikke en del av menigheten/bruden. Den andre teorien er at gjestene er kristne som ikke har engasjert seg i menigheten. Menigheten er bruden, og siden de ikke er en del av denne, er de heller ikke brud.

NÅR FINNER BRYLLUPET STED ?
Etter opprykkelsen skal alle de troende stå for Kristi domsstol (se tidligere innlegg). Umiddelbart etter dette finne Lammets bryllup sted.

HVOR SKAL BRYLLUPET FINNE STED ?
Bryllupet finner sted i himmelen, umiddelbart etter Kristi domsstol, og før Jesu gjenkomst til jorden. Hendelsen er omtalt bl.a. i Åp 19:8-10. I denne perioden vil det være en trengselstid på jorden over syv år. De troende er ikke omfattet av dette, annet enn de som kommer til tro underveis i denne tiden. Det kommer flere artikler om dette senere.

torsdag 14. september 2006

Evigheten kan bryte inn og stille oss for Guds ansikt

Misjonspioneren Fredrik Franson var en mann som levde hver dag som den var hans siste. Hans biograf, Efraim Palmquist, skriver at når Franson la seg om kvelden, "gjorde han det med en følelse av at han om natten skulle bli vekket av Guds basun og stilt for Kristi ansikt. Dette ga livet hans evighetsperspektiv." Neste år vil det være 110 år siden Fransons bok "Himmeluret" kom ut, en bok som omhandler de bibelske profetiene om Jesu gjenkomst, med særlig vekt på Johannes Åpenbaring. I et lite hefte han gav ut til hjelp for nyomvendte, kommer også hans eskatologiske oppfatning til syne. Jeg siterer igjen Palmquist som skriver: "Han sier der at den Herre Jesus kan komme når som helst. Derfor må man ha små regninger med Gud og hver en stund gjøre opp med Ham. Hastig som lynet blinker i natten kan evigheten bryte inn og stille oss for Guds ansikt. Det indre menneske må derfor ha den hvite drakten på og være rede til å bryte opp.

Franson sier videre at du skal lære å kjenne Herren som den trygge borgen hvor du er i sikkerhet mot alle fristelser og syndig begjær. Til og med tankene dine skal finne et hjem og hvilested der inne, slik at de slipper å fare urolige omkring til det som er syndig og unyttig. Man bør regelmessig ta del i gudstjenesten, og ikke forsømme Herrens bord. Bibelen skal studeres under bønn og med ettertanke. Man bør være godt fortrolig med Den Hellige Skrift. Skulle du bli trett av Jesu selskap, skulle du komme på den tanken at du vil gå bort fra Jesus, glem da ikke å ta ordentlig farvell med Ham. Ta Ham i hånden, se Ham inn i øynene og si Ham et oppriktig takk for alt det gode Han har gjort mot deg, den tiden du har vært i selskap med Ham. Så kan du si: 'Farvell, Herre Jesus', om du kan."Dette lille heftet som Franson kalte "Vink og råd for nyomvendte", er på mange måter et livsprogram for ham selv. Palmquist skriver videre: "Det å stille det indre livet under nøye kontroll og streng disiplin har alltid vært særs for helgener. Fromme øvelser og en streng iakttagelse av troslivet har ikke for dem dekket over apostelen Paulus' ord om rettferdiggjørelse og nåde ved tro. Kjødet må kues for at det ikke skal hindre veksten av det indre livet. Liksom den som vil være med i et kappløp må leve etter visse regler, må den som vil følge Lammet hvor det går, være streng mot seg selv. Åndens liv vokser bare hvis det gamle mennesket dør. Den som med utildekket ansikt vil skue Herrens herlighet og forvandles etter Hans bilde, kan ikke leve i den tåken som stiger opp av syndens mørke. Franson stundet etter hellighet, ikke for å vinne berømmelse, men for at han i alt ville være Herren til behag enten han var borte eller hjemme. Derfor overgav han seg til Gud uten forbehold - for å tjene Ham. Han valgte den "korsmerkede drakten".Av Bjørn Olav Hansen, http://www.bjornolav.blogspot.com/

onsdag 13. september 2006

Kommer han ikke snart ?


Har du hørt ivrige predikanter forkynner om Jesu gjenkomst? Noen kunne preke så overbevisende om dette at jeg trodde at Jesus var nødt til å komme igjen i løpet av dagen, senest i morgen. Men så går årene og vi kan jo begynne å lure; Kommer Han ikke snart?

Denne tanken dukket opp allerede i 2. Peter 3:9. Der står det: ”Herren er ikke sen med løftet, slik noen regner det for senhet. Men Han er tålmodig med oss, siden Han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.” Noen synes Jesus var sen med å komme igjen allerede for 2000 år siden, hva skal vi si i dag da?Bibelen viser oss altså hvorfor Han har ventet – Han er tålmodig med oss. Han har et inderlig ønske om at ingen skal gå fortapt, men at alle skal få evig liv.

Jeg hørte en fra Human-Etisk Forbund som fleipet på TV for en tid siden. Han spurte om hva som var toppen av tålmodighet – det var å vente på Jesus, sa han og lo. Han skulle bare visst at det var for sånne som ham at Jesus venter. Det er en ting som er viktigere for Gud enn noe annet; Det er at ingen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Han vet bedre enn noen hva som venter oss etter døden. Han vet hvordan evigheten blir for oss – derfor drøyer Han. Han vil ha flest mulig med seg til himmelen. Guds barmhjertighet med oss vises også i dette at Han venter på oss. Jesaja 30:18 sier: ”Derfor venter Herren så Han kan få være nådig mot dere.” Ventetiden er nok snart over. Kanskje Gud også sier: ”Kommer du ikke snart?”

Av Ulf Magne Løvdahl www.frihet.no

tirsdag 12. september 2006

Opprykkelsen

Mange kristne blander sammen to hendelser, nemlig opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Dette er ifølge Bibelen to forskjellige hendelser (se "Oversikt over endetiden" postet tidligere).

1. Tess 5:2 beskriver opprykkelsen på følgende måte: "Herrens dag kommer som en tyv om natten" Dette gjelder dem som ikke er forberedt. For oss troende vil det ikke bli overraskende eller ubehagelig, slik som når man har besøk av tyver om natten. 1. Tess 5:4 sier nemlig: "Men dere, brødre, er ikke i mørke, så denne dagen skulle kommer over dere som en tyv." Det betyr at opprykkelsen ikke kommer overraskende på oss som tror, fordi vi er forberedt. De som ikke tror vil ha en annen opplevelse av dette.

I opprykkelsen er det kun de troende som rykkes opp, 1. Tess 4:17. Gjennom opprykkelsen blir også de troende berget fra den dom som skal ramme jorden, nemlig trengselstiden. Hvordan selve opprykkelsen skjer er omtalt i 1. Tess 4:13-18. De døde vil oppstå (i nye herlighetslegemer) og vi skal forvandles, og rykkes opp sammen med de døde i Herren. Ved denne anledning setter ikke Jesus sine føtter på jorden, men vi rykkes opp til Ham. Der skal vi stå for Kristi Domsstol og delta i Lammets bryllup. Samtidig går jorden gjennom sin verste trengsel noen sinne.

søndag 10. september 2006

Innhøstning av mennesker i endetiden

I natt drømte jeg om innhøstning og spirekraftige såkorn. Jakob skriver i sitt brev: "Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer! Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær." (Jak 5,7-8) "Mens mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene", (Jes 60,2) fokuserer jeg på de profetiske ordene fra profeten Joel som gjelder for vår tid: " I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, de unge skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut av min Ånd, og de skal tale profetisk. Jeg lar varsler vise seg oppe på himmelen og tegn nede på jorden: blod, ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst." (Joel 3,1 ifølge Apgj 2,17-21) Til tross for alt mørke rundt oss, fokuserer jeg på den store gjerning som Den Hellige Ånd skal utføre i vår tid, i den siste tiden før Jesus kommer igjen. Denne siste store utøselsen av Den Hellige Ånd som skal berøre alle mennesker, og føre til en stor innhøstning av mennesker for himlenes rike. Vi ser allerede mange tegn på at muslimer, hinduer, buddhister blir frelst, og mange er de som gir sine liv for at dette skal kunne skje. Martyrskaren teller stadig flere sjeler. Vi opplever bokstavelig det som står i Salme 126,5-6: "De som sår med gråt, skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den sæd de sår ut, de kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd." Det er hardt jordsmonn mange steder, men når Den Hellige Ånd væter jorden gjennom martyrenes tårer, bærer jorden rik frukt.Jakob taler spesielt om Herrens komme. De første kristne levde i forventningen om Jesu umiddelbare komme. De opplevde mange ganger at Den Hellige Ånd ble utøst over mennesker, og de så mennesker frelst, helbredet og satt fri. Men Jesus kom ikke i deres levetid. Jakob sier mer: Vær tålmodige, sier han, henvendt til den tids og vår tids kirke. Det gjenstår noe som Gud venter på skal skje. Og så taler han profetisk om to slags åndelige årstider. Han snakker om tidligregnet som faller om våren, som væter de nyplantede såkornene og får den til å gro og vokse, så kommer måneder av tørke, før senregnet kommer, og innhøstningen kan skje. Gud venter på senregnet, og det regner mange steder på jorden i dag. Nå ber jeg om at dette senregnet også må falle over Norge.Charles Wesley, som var en yngre bror av metodismens grunnlegger, John Wesley, og en av de fremste salmedikterne i den engelsktalende verden, skrev dette om Jak 5,7: "Bonden ventet på sin dyrebare grøde, som vil kompensere og gi vederlag for hans arbeid og tålmodighet. Han vil motta tidligregnet umiddelbart etter at han har sådd, og senregnet rett før innhøstningen." Charles Wesley trodde på en stor utøsing av Den Hellige Ånd rett før Jesus kommer igjen. På dette punktet deler jeg hans tro. La oss be om det!

Av Bjørn Olav Hansen, http://www.bjornolav.blogspot.com/

lørdag 9. september 2006

Kristi domsstol - 2

Tanken om at våre gjerninger skulle ha noen betydning for vårt forhold til Gud, er noe mange misliker. Reformasjonen tok et skikkelig oppgjør med tanken på at våre gjerninger på noen måte kunne bidra i forhold til frelsen. Det var et viktig oppgjør, for det hadde utviklet seg et syn på frelsen som ikke var bibelsk. Jesus har gjort det som måtte gjøres for at vi kunne ta imot Ham og bli frelst.

Likevel står det om lønn for gjerninger i Bibelen. Men denne lønnen handler ikke om frelse, himmel eller helvete. Nedenfor ser du noen av disse skriftstedene:

"Og se jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter hans gjerning." Åp 22:12
"Se til at dere ikke gjør deres barmhjertighetsgjerninger for mennesker, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn fra deres Far i himmelen" Matt 6:1.
"hver av dem skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid" 1. Kor 3:8
"Da skal den enkelte få sin ros av Gud" 1. Kor 4:5

Også Matteus 19:27ff gir oss et godt bilde av dette. For her sier Jesus at de som har forlatt noe for å hølge ham vil "få hundrefold igjen og arve evig liv." Evig liv får alle som har tatt imot frelsen, men vi skal også få hundrefold igjen for det vi har forlatt eller ofret her i verden. Altså en lønn, belønning for det vi har gjort her i tiden. Kristi domsstol er stedet hvor denne æren eller lønnen deles ut. Dette sies veldig t ydelig i 2. Kor 5:10 "For vi skal alle fram for Kristi domsstol, for at enhver skal få igjen de ting som er gjort ved legemet"

Ved Kristi domsstol handler det altså ikke om straff, men om belønning av de trofaste troende, som har vandret i de gjerninger Herren har lagt foran dem. Som eksempler på ting Herren vil belønne, nevner Bibele følgende forhold; Trofasthet, frimodighet, gavmildhet, gjestfrihet, sann gudsdyrkelse, kjærlighet, respekt for læren, det å vente på Herrens komme og forfølgelse. Hva denne lønnen går ut på, kan det leses mer om i boken ENDETID.

fredag 8. september 2006

Kristi domsstol - 1


Boken ENDETID starter med et kapittel om døden. Her er det mye interessant om hva som skjer med dem som dør, og forskjellene før og etter Jesu død og oppstandelse. Men første artikkelen vi velger å ta med her i bloggen handler om Kristi domsstol. Mange kristne tenker at det bare er de ikke-kristne som skal dømmes, men Bibelen viser oss at alle mennesker skal for en domsstol – men ikke alle skal for samme domsstol. Det finnes flere domshandlinger i tilknytning til endetiden. De tre største kalles gjerne; Kristi domsstol, dommen over nasjonene og dommen ved den hvite tronen.

En kort oppsummering:

KRISTI DOMSSTOL er stedet hvor de troende vil bli belønnet eller minste sin belønning, avhengig av hvordan man har levd livet etter frelsen. Det er altså ikke spørsmål om himmel eller helvete. Alle frelste kommer til himmelen, men Bibelen er like tydelig på at det finnes en belønning for de trofaste. Vi kommer tilbake til dette (med bibelsitater) i neste artikkel.

DOMMEN OVER NASJONENE er en dom som kommer i forbindelse med krigen ved Harmageddon. Da skal nasjonene dømmes etter hvordan de har behandlet Jesu brødre, dvs jødene.

DEN STORE HVITE TRONEN vil være stedet hvor de ikke-troende får avsagt sin endelige dom. Dette skjer i avslutningen av tusenårsriket ved overgangen til den evige verden – som for noen blir himmel, for andre helvete.

Anbefalte bøker

Som tidligere nevn finnes det mye merkelig og useriøs litteratur om endetiden. Man blander sammen bibel, med egne tanker og fantasier.

Derfor vil jeg anbefale et par bøker som er gode på dette med endetiden. John F. Walvoord er en forfatter som har skrevet mye om endetiden. Han var i mange år president ved Dallas Theological Seminary. En av hans endetidsbøker ble oversatt til 16 språk og solgt verden over. Her vil vi anbefale boken "Prophecy" utgitt i 1993 av Thomas Nelson Publishers.

En annen forfatter som også har skrevet om endetiden er Harold L. Willmington. Han har vært både styremedlem og president for Liberty University i Lychburg. Han har også vært rektor ved Liberty Bible Institue. I flere år har han vært gjeste-professor ved American Institute of Holy Land Studies in Jerusalem, Israel. Bak seg har han ca 15 bøker, blant annet "The King is Coming, an Outline Study of the Last Days." Dette er en bok som gir god oversikt over endetiden. Jerry Falwell har skrevet forordet. Boken er utgitt i 1988 av Tyndale House Publishers.

Begge disse bøkene er noen år gamle (1993 og 1988) noe som gir mulighet for å finne dem i bruktbutikker til en rimelig penge for dem som måtte være interessert. Søk gjerne også på internett etter bruktbokforhandlere.

torsdag 7. september 2006

Oversikt over endetiden


Klikk på bildet for å få det større

Når kommer Jesus igjen?


Når kommer Jesus igjen? Er Kristi domsstol og Den Hvite Trone det samme? Skal de kristne være med i trengselstiden? Hvem er Antikrist og hva er slaget ved Harmageddon?

Spørsmålene om endetiden kan være mange. Det er skrevet veldig mange bøker på de fleste språk om nettopp endetiden. Nå kommer enda en !

Mange av bøkene om endetiden er meget spekulative. Man blander sammen sine egne tanker og spkulasjoner med det Bibelen sier. Denne boken holder seg til Bibelen. Du får en solid gjennomgang av hva Bibelen sier om saken. Den er pedagogisk lagt opp med en enkelt oversikt i begynnelsen av hvert kapittel. På denne måten kan du til enhver tid se hvor det enkelte kapitlet befinner seg i forhold til øvrige hendelser i endetiden. Denne boken inneholder også kapitler og emner som de fleste andre forfattere hopper over, men som absolutt har med endetiden å gjøre.

På denne bloggen kommer vi til å legge ut både noen smakebiter fra boka, men også reaksjoner og tilbakemeldinger på hvordan leserne har opplevd den. Boka kommer ut i månedsskiftet oktober/november 2006. Det er en bok på i underkant av 200 sider som koster 149,- Den kommer til å bli lagt ut for salg på nettbokhandelen til http://www.frihet.no/ og i bokhandlere som fører kristelig litteratur.